Delgivning av handlingar

Om du skulle bli part i en rättegång, ska du översända olika handlingar till den andra parten, och du kommer också att motta en rad handlingar.

För detta ändamål kan det bli nödvändigt att delge rättsliga handlingar, till exempel stämningar, överklaganden, svaromål och förelägganden, eller utomrättsliga handlingar såsom handlingar upprättade inför notarie, i en annan medlemsstat än den där du är bosatt.

Klicka på en av flaggorna till höger för närmare information.


Senaste uppdatering: 29/09/2015

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.