Трансгранично настаняване на дете, включително в приемно семейство

Детето може да се нуждае от ново семейство или поради това, че е сирак, или защото родителите му изглежда не са в състояние да се грижат за него. Също така терминът „семейство за отглеждане“ може да бъде определен по различен начин в различните държави от ЕС.

Всеки вид настаняване на дете в семейство за отглеждане с едно или повече физически лица или в заведение за институционална грижа — сиропиталище или детски дом — в друга държава от ЕС попада в обхвата на Регламент „Брюксел IIa“.

Съд или орган, който планира да настани дете в семейство за отглеждане или институция в друга държава от ЕС, трябва да се консултира с органите на тази държава, преди да разпореди настаняването. За да се определи какъв вид консултация е необходима, Регламентът препраща към националното законодателство:

  • Ако такова настаняване изисква намеса на публичния орган на държавата, в която ще бъде настанено детето, каквато би се изисквала при местно дело за настаняване на дете, преди разпореждане на подобно трансгранично настаняване е необходимо да се получи съгласието на органите на приемащата държава.
  • Ако публичният орган не е длъжен да се намесва в сходен национален случай в държавата, в която ще бъде настанено детето, органите на приемащата държава само трябва да бъдат уведомени за настаняването.

Във всяка държава — членка на ЕС, националното законодателство и процедура определят понятието „семейство за отглеждане“, и по-конкретно дали то включва роднини.

Моля, изберете знаме, за да получите подробна информация за съответната страна.

Последна актуализация: 15/04/2020

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.