Lapse paigutamine teise riiki, sealhulgas kasuperekonda

Laps võib vajada uut perekonda kas seetõttu, et ta on jäänud orvuks, või seetõttu, et tema vanemad ei ole võimelised tema eest hoolitsema. Mõiste „kasuperekond“ võib olla ELi liikmesriikides määratletud erinevalt.

Lapse paigutamine teises ELi liikmesriigis asuvasse kasuperekonda ühe või mitme isiku juurde või hooldeasutusse (näiteks orbudekodusse või lastekodusse) kuulub Brüsseli IIa määruse kohaldamisalasse.

Kohus või asutus, kes kavatseb paigutada lapse kasuperekonda või hooldeasutusse teises ELi liikmesriigis, peab enne sellise otsuse tegemist konsulteerima selle riigi ametiasutustega. Konsulteerimise ulatuse kindlaksmääramiseks viidatakse määruses riigisisesele õigusele.

  • Kui riigis, kuhu last tahetakse paigutada, eeldatakse sarnase riigisisese paigutamise korral ametivõimude sekkumist, tuleks enne sellesisulise otsuse tegemist saada ka piiriülese juhtumi korral vastuvõtva riigi ametiasutuste nõusolek.
  • Kui aga riigis, kuhu last tahetakse paigutada, ei eeldata sarnase riigisisese paigutamise korral ametivõimude sekkumist, tuleb selle riigi ametivõime paigutamisest üksnes teavitada.

Kasuperekonna mõiste on määratletud iga ELi liikmesriigi enda õiguses ja menetlustes, eriti kui see hõlmab sugulasi.

Riigi kohta üksikasjaliku teabe saamiseks klõpsake paremas servas selle lipukesel.

Viimati uuendatud: 15/04/2020

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.