Grensoverschrijdende plaatsing van een kind, inclusief pleeggezin

Een kind kan een nieuw gezin nodig hebben omdat hij of zij een wees is of omdat zijn of haar ouders ongeschikt lijken om voor hem of haar te zorgen. Ook kan de definitie van de term ‘pleeggezin’ van EU-lidstaat tot EU-lidstaat verschillen.

Elke vorm van plaatsing van een kind in een pleeggezin met een of meer personen of in een instelling - een weeshuis of een kindertehuis - in een andere EU-lidstaat valt onder het toepassingsgebied van de verordening Brussel II bis.

Een rechtbank of een autoriteit die voornemens is een kind in een pleeggezin of een instelling in een andere EU-lidstaat te plaatsen, moet de autoriteiten van die lidstaat raadplegen alvorens de plaatsing te gelasten. Om vast te stellen welk soort raadpleging nodig is, verwijst de verordening naar het nationale recht:

  • indien voor een dergelijke plaatsing de overheidsinstantie van de staat waar het kind wordt geplaatst, tussenbeide zou moeten komen indien het om een binnenlandse zaak zou gaan, moet de instemming van de autoriteiten van de ontvangende staat worden verkregen voordat een soortgelijke grensoverschrijdende plaatsing wordt gelast;
  • indien de overheidsinstantie niet verplicht is tussenbeide te komen in een soortgelijke binnenlandse zaak in de staat waar het kind wordt geplaatst, hoeven de autoriteiten van die staat alleen maar in kennis te worden gesteld van de plaatsing.

In het nationale recht en de nationale procedures van elke EU-lidstaat wordt de term ‘pleeggezin’ gedefinieerd, met name als het gaat om verwanten.

Klik op een van de vlaggen voor landspecifieke informatie.

Laatste update: 15/04/2020

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.