Gränsöverskridande placering av barn, däribland i fosterhem (familjehem)

Barn kan behöva en ny familj, antingen för att de har förlorat sina föräldrar eller för att deras föräldrar inte är lämpliga att ta hand om dem. Termen ”fosterfamilj” kan vara definierad på olika sätt i de olika EU-medlemsstaterna.

Varje typ av placering av ett barn i fosterhem där det bor en eller flera personer, eller i institutionsvård – ett hem för föräldralösa eller ett barnhem – i en annan EU-medlemsstat omfattas av tillämpningsområdet för Bryssel IIa-förordningen.

En domstol eller en myndighet som planerar att placera ett barn i fosterfamilj eller i en institution i en annan EU-medlemsstat måste samråda med den statens myndigheter innan den fattar beslut om placeringen. För att fastställa vilken typ av samråd som krävs hänvisas det i förordningen till nationell lagstiftning:

  • Kräver placeringen ett ingripande av myndigheten i den stat där barnet ska placeras, om det skulle vara ett inhemskt ärende där, måste godkännande inhämtas från den mottagande statens myndigheter innan beslut fattas.
  • Om myndigheten i den stat där barnet ska placeras inte behöver ingripa, krävs endast att myndigheterna där informeras om placeringen.

Varje EU-medlemsstats nationella lagstiftning och förfaranden innehåller en definition av termen ”fosterfamilj”, särskilt om det omfattar släktingar.

Om du vill läsa fördjupad information från ett visst land väljer du det landets flagga.

Senaste uppdatering: 15/04/2020

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.