Добри практики на държавите членки във връзка с Хартата

Показване на повечеПоказване на по-малко

В този раздел са описани инициативите на държавите членки за насърчаване на използването на Хартата на основните права на ЕС и повишаване на осведомеността за нея на национално равнище.

Целта на този раздел е да предостави следната информация:

  • примери за правителствени инициативи за всяка държава членка, с които активно се насърчава използването на Хартата и се повишава осведомеността за нея в рамките на законодателните, административните и правоприлагащите органи и съдебната власт.
  • примери за това как държавите членки информират гражданите за техните права по Хартата и как си сътрудничат с различни участници, като например организации на гражданското общество, национални институции по правата на човека, органи по въпросите на равенството или академичните среди, за да се гарантира, че Хартата се прилага компетентно.
  • примери за неправителствени инициативи, които насърчават използването и осведомеността за Хартата.
Последна актуализация: 22/11/2021

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.