Dopad COVID-19 na oblast justice

Koronavirus vyvolal krizi, která se nezastavuje na hranicích a zasahuje do všech oblastí našeho života. Evropská justice není v tomto ohledu výjimkou.

Cílem této stránky je uvést přehledně opatření přijatá v Evropské unii v souvislosti s pandemií COVID-19, jež ovlivňují soudnictví, vnitrostátní orgány a právníky, ale rovněž i podniky a občany.

Protože se situace rychle mění a informace o dané problematice se neustále vyvíjejí, bude tato stránka pravidelně aktualizována, aby odrážela poslední vývoj.

Rada Evropy rovněž vytvořila internetovou stránku věnovanou vnitrostátním opatřením v oblasti spravedlnosti s ohledem na pandemii COVID-19. Stránku lze konzultovat zde.

1. OBČANSKÉ A INSOLVENČNÍ PRÁVO

Zvláštní stránka byla věnována opatřením přijatým v členských státech v reakci na pandemii COVID-19 v oblasti občanského práva, včetně rodinného a obchodního práva, a insolvenčního práva. Stránku lze konzultovat zde.

Informace na této stránce o dopadu onemocnění COVID-19 na občanské a insolvenční věci poskytují a spravují vnitrostátní kontaktní místa Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci.

2. TRESTNÍ PRÁVO

EJS (v trestních věcech)

Mnoho členských států zavedlo přísná omezení s cílem zabránit šíření koronaviru. To rovněž dopadá na justiční spolupráci v trestních věcech a uplatňování nástrojů EU.

Sekretariát Evropské justiční sítě (EJS) shromažďuje informace týkající se mezinárodní spolupráce v trestních věcech a zpřístupňuje je v rámci specializované sekce COVID-19 internetové stránky EJS. Vzhledem k tomu, že přístup k některým informacím je omezený, obraťte se s žádostí o tyto podrobnosti na národní kontaktní místo nebo sekretariát EJS.

Koordinační skupina pro EZR

Krize COVID-19 má bezprostřední dopad na justiční spolupráci v trestních věcech, například na řízení týkající se evropského zatýkacího rozkazu (EZR).

Během současné krize je zapotřebí rychlá a účinná výměna mezi členskými státy v citlivých řízeních o předávání. V této souvislosti zřídila Komise v úzké spolupráci s Eurojustem, EJS (v trestních věcech) a generálním sekretariátem Rady koordinační skupinu pro EZR. Skupina může být užitečná i pro další situace, kdy je nutná rychlá výměna mezi členskými státy, například v reakci na rozsudky Soudního dvora Evropské unie, které mají přímý dopad na hladké fungování EZR.

Procesní práva podezřelých a obviněných osob

Propuknutí pandemie COVID-19 má rovněž dopad na výkon procesních práv podezřelých a obviněných osob. Přímá komunikace s právníky, tlumočníky nebo třetími osobami (jsou-li podezřelé nebo obviněné osoby zbaveny svobody) je komplikovanější.

Je vhodné používat audio či audiovizuální konference nebo jiné nástroje kontaktu na dálku. Měla by navíc být přijata bezpečnostní opatření, například ochranná skla na policejních stanicích nebo ve vazebních zařízeních, aby byl umožněn výkon práva na přístup k obhájci nebo práva na tlumočníka.

I během pandemie COVID-19 je třeba respektovat procesní práva podezřelých a obviněných osob, aby bylo zajištěno spravedlivé řízení. Omezené odchylky, které jsou obsažené ve směrnicích pro případ naléhavých důvodů obecného zájmu by měly být příslušnými orgány vykládány restriktivně a neměly by být nadužívány.

Oběti trestných činů – podpora a ochrana v době pandemie COVID-19

Podle směrnice o právech obětí mají členské státy povinnost zajistit, aby všechny oběti trestných činů měly přístup k obecným a specializovaným službám podpory, které jsou důvěrné, bezplatné a reagují na individuální potřeby obětí. Přístup k podpoře a ochraně, který odpovídá zvláštním potřebám obětí, by měl být dostupný za všech okolností. To zahrnuje rovněž specifickou situaci během pandemie COVID-19.

Oběti domácího násilí

Situace obětí domácího násilí je zvláště ztížena omezením sociálních kontaktů a společenskou izolací během opatření omezujících volný pohyb osob. Osoby, které jejich partner týrá, a děti, které mají týrající rodiče, jsou více vystaveny nátlakové kontrole, násilí a zanedbávání a současně je jejich přístup k podpoře a ochraně omezenější.

Členské státy se vyzývají, aby v rámci svých národních nouzových režimů v souvislosti s COVID-19 přijaly zvláštní opatření na podporu a ochranu obětí domácího násilí. Zejména je velmi důležité zajistit účinný přístup ke službám podpory on-line a off-line, včetně psychologické pomoci a dalších sociálních služeb. Pro oběti domácího násilí by měly být především dostupné azylové domy, psychologická pomoc, podpora pro traumatizované osoby a poradenství. Vnitrostátní donucovací orgány by rovněž měly být obzvláště bdělé, pokud je o zaevidované a nové případy domácího násilí. Je rovněž zásadní zajistit fyzickou ochranu obětí.

Specializované stránky portálu e-justice věnované jednotlivým zemím poskytují obecné informace o tom, jak je v jednotlivých členských státech organizována podpora a ochrana obětí.

Několik aktérů (včetně agentur EU a podpůrných organizací) poskytuje praktické informace o tom, jak zajistit podporu a ochranu obětí během pandemie COVID-19:

 • Informace o nejbližších podpůrných službách pro oběti domácího násilí naleznete zde (organizace Women against Violence Europe).
 • Informace o vnitrostátních telefonních linkách pomoci pro ženy jsou k dispozici zde (Evropský institut pro rovnost žen a mužů).
 • Informace o tom, jak vytvořit a poskytovat na dálku podporu a poradenství pro oběti domácího násilí, lze nalézt na internetových stránkách organizace Victim Support Europe.
 • Agentura Evropské unie pro základní práva vydala zprávu o důsledcích pandemie COVID-19 pro základní práva. Zahrnuje příklady osvědčených postupů několika členských států, pokud jde o zajišťování podpory a ochrany obětí domácího násilí.
 • Světová zdravotnická organizace rovněž uvádí řadu tipů na podporu a ochranu obětí domácího násilí během pandemie.

Oběti počítačové kriminality

Podle úřadu EUROPOL přináší pandemie COVID-19 pachatelům nové možnosti, jak zneužívat obavy a pracovní podmínky občanů. Počet kybernetických útoků je značný a očekává se, že dojde k dalšímu nárůstu. Vzhledem k tomu, že mnoho lidí pracuje na dálku z domova, znásobují se možné příležitosti pro pachatele kybernetické kriminality a slabá místa.

EUROPOL připravil tipy týkající se prevence a informovanosti s cílem pomoci veřejnosti zachovat kybernetickou bezpečnost. V této době zvýšeného rizika je obzvláště důležité využívat rodičovskou kontrolu k ochraně on-line aktivit dítěte, zabezpečit elektronická zařízení heslem, kódem PIN nebo biometrickými informacemi a nakupovat u spolehlivých internetových prodejců (po kontrole jednotlivých ratingů).

Více informací o bezpečném provozu na internetu najdete zde.

Oběti trestných činů z nenávisti

Agentura Evropské unie pro základní práva uvádí, že ve většině členských států EU dochází k nárůstu rasismu, xenofobie a nesnášenlivosti, které cílí na některé národnostní nebo etnické komunity a jsou spojeny s pandemií COVID-19.

Úsilí členských států, pokud jde o oběti trestných činů z nenávisti, by se mělo zaměřit na podporu oznamování těchto trestných činů, zdokonalení řádného vyšetření pohnutek k předpojatosti a poskytování podpory těmto obětem.

Situace ve věznicích

V důsledku pandemie COVID-19 jsou státní správy věznic vystaveny tlaku omezit dopad viru v uzavřeném a zranitelném prostředí věznic. Opatření k zamezení šíření viru zahrnují dočasné pozastavení všech rodinných návštěv a činností s externími osobami, jako jsou sportovní aktivity, profesní nebo odborné vzdělávání.

Zaměstnanci i vězni se obávají o své zdraví. Vězni trpí nedostatkem aktivit a návštěv, díky čemuž je náročnější udržet motivovanost zaměstnanců a předcházet nepokojům ze strany vězňů.

Zejména členské státy, které se potýkají s vysokou mírou přeplněnosti věznic, jsou nuceny přijímat složitá rozhodnutí o možném předčasném propuštění.

Většina členských států rovněž odložila veškerá fyzická předávání vězňů podle rámcového rozhodnutí Rady 2008/909/SVV ze dne 27. listopadu 2008.

Cílem Komise je podpořit členské státy v jejich reakci při řešení situace ve věznicích usnadněním výměny informací a osvědčených postupů.

Za tímto účelem uvádíme seznam užitečných internetových stránek, které obsahují údaje o problému COVID-19 ve věznicích na různých internetových stránkách členských států EU:

Evropská organizace vězeňských a nápravných zařízení (EuroPris), organizace spolufinancovaná v rámci programu Spravedlnost Evropské komise, má zvláštní stránku věnovanou opatřením v evropských věznicích s ohledem na krizi COVID-19.

Na konci března 2020 sestavila organizace EuroPris odbornou skupinu, která sdružuje odborníky (v současnosti čítá 84 odborníků) a každodenně sdílí aktuální informace o všech došlých reakcích a otázkách.

Tyto denní aktualizace lze rovněž nalézt na jejích internetovách stránkách.

Výbor Rady Evropy pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání zveřejnil obecné zásady týkající se zacházení s osobami zbavenými osobní svobody v souvislosti s pandemií COVID-19.

Pracovní skupina Rady pro spolupráci v oblasti penologie v rámci Rady Evropy (PC-CP WG) zveřejnila prohlášení týkající se COVID-19, v angličtině a francouzštině.

Více informací týkajících se COVID-19 a vězeňství a probace lze nalézt na internetové stránce Rady Evropy, včetně nejnovějších Statistiques Penales Annuelles du Conseil de l’Europe (SPACE) 2019.

Společnost IPS Innovative Prison Systems vydala pokyny a doporučení pro tvůrce politik, Basic Guide for Decision-Makers on Worldwide Practices and Recommendations, COVID-19 Pandemic Response Fighting the invisible threat in prisons, Joana Apóstolo, Rita Martins a Pedro das Neves

Podvýbor OSN pro předcházení mučení (podvýbor SPT):

Na svém posledním únorovém zasedání podvýbor SPT vydal k této otázce poradní stanovisko pro národní preventivní mechanismy.

Dne 30. března 2020 vydal podvýbor SPT podrobné pokyny k souboru opatření, jež by vlády a nezávislé monitorovací orgány měly přijmout na ochranu osob zbavených osobní svobody během pandemie COVID-19.

Asociace pro zabránění mučení (APT) spustila informační centrum, které shromažďuje a systematizuje údaje o zbavení osobní svobody a COVID-19.

Organizace Penal Reform International (PRI) publikovala poznámku o zdravotní péči a lidských právech ve věznicích, Coronavirus: Healthcare and human rights of people in prison

Evropské středisko pro sledování věznic (European Prison Observatory, EPO), síť evropských nevládních organizací, kterou od roku 2012 koordinuje na evropské úrovni Antigone, shromáždila informace o tom, jak se evropské země vyrovnávají s virem, včetně zprávy o tom, co se děje ve věznicích, s názvem „COVID-19: what is happening in European prisons?" a interaktivní mapy se stručnými informacemi pro každý stát.

Regionální kancelář pro Evropu Mezinárodní zdravotnické organizace vydala prozatímní pokyny, jak řešit COVID-19 ve věznicích a jiných vazebních zařízeních.

Komisař Rady Evropy pro lidská práva učinil prohlášení týkající se pandemie COVID-19: Jsou nutná naléhavá opatření na ochranu práv vězňů v Evropě.

Probace

Pandemie COVID-19 má rovněž vliv na probační práci v EU. Organizace vytvářejí nové způsoby práce a poskytují zaměstnancům další pokyny pro řízení jejich práce a povinností. Evropská organizace pro probaci (CEP), organizace spolufinancovaná v rámci programu Spravedlnost Evropské komise, zveřejňuje informace, opatření a protokoly o tom, jak se probační služby v celé Evropě s šířením onemocnění COVID-19 vypořádávají.

Byly určeny společné postupy a vypracována doporučení týkající se COVID-19 v oblasti probační služby:

 • probační služby v celé EU dodržují poradenství a pokyny poskytované vnitrostátními orgány, aby zajistily ochranu zdraví nejen probačních zaměstnanců a osob, které podléhají dohledu, ale i širší společnosti;
 • komunikace mezi probačními pracovníky a s dalšími zúčastněnými stranami probíhá na dálku po telefonu, emailem nebo prostřednictvím videokonferencí. Organizace probační služby, které již mají digitální infrastrukturu, se nacházejí ve výhodnějším postavení;
 • osobní schůzky probačního personálu a pachatelů jsou nahrazovány kontaktem na dálku po telefonu, emailem nebo prostřednictvím videokonferencí;
 • hlavní prioritu probačních organizací v EU představují vysoce rizikoví pachatelé. Tito pachatelé jsou identifikováni a upřednostňováni pro účely dohledu a intervence/léčby, a to zejména ti, kteří se v minulosti dopouštěli domácího násilí;
 • ve většině zemí byl pozastaven nebo odložen výkon obecně prospěšných prací;
 • výkon elektronického dohledu pokračuje jako obvykle, fyzická setkání jsou nahrazena telefonními hovory nebo jinými on-line nástroji;
 • ukládání probačních opatření většímu počtu osob nesmí však vést k tomu, že dojde k zahlcení probačních služeb a probační úředníci budou vystaveni nezodpovědnému tlaku. Alternativní tresty musí být smysluplné a musí být řádně používány, aby se předešlo nadměrnému ukládání dohledu;
 • vzhledem k tomu, že se jednání soudu odkládají, očekává se, že po pandemii COVID-19 bude vyvíjen zvýšený tlak na tvorbu a vydávání zpráv před odsouzením, což bezprostředně ovlivní každodenní práci probačních úředníků;
 • všechny probační organizace v EU jsou znepokojeny a žádají, aby se upozornilo na pravděpodobný nárůst výskytu případů domácího násilí.

3. VYUŽÍVÁNÍ DIGITÁLNÍCH NÁSTROJŮ JUSTIČNÍMI ORGáNY

Řada členských států se rozhodla pokročit ve využívání digitálních nástrojů v justici s ohledem na krizi způsobenou koronavirem.

Níže uvedená tabulka přináší informace o dočasných opatřeních přijatých v členských státech:

Digitální nástroje používané justičními orgány PDF (287 KB) cs

Poslední aktualizace: 23/04/2021

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.