Ευρωπαϊκή πλατφόρμα κατάρτισης

Εργαλείο αναζήτησης που παρέχει στους επαγγελματίες του τομέα της δικαιοσύνης τη δυνατότητα να βρουν μαθήματα κατάρτισης και πόρους αυτοεπιμόρφωσης σχετικά με το δίκαιο της ΕΕ. Οι ασκούντες νομικά επαγγέλματα και οι επαγγελματίες του τομέα της δικαιοσύνης μπορούν να βρουν στην εφαρμογή της ΕΠΚ μαθήματα κατάρτισης και υλικό αυτοεπιμόρφωσης σε ευρύ φάσμα θεμάτων.

Η ευρωπαϊκή πλατφόρμα κατάρτισης (ΕΠΚ) είναι ένα εργαλείο αναζήτησης που απευθύνεται στους ασκούντες νομικά επαγγέλματα και τους επαγγελματίες του τομέα της δικαιοσύνης οι οποίοι επιθυμούν να επιμορφωθούν σε οποιονδήποτε τομέα του δικαίου της ΕΕ ή σε συναφή θέματα. Οι ασκούντες νομικά επαγγέλματα και οι επαγγελματίες του τομέα της δικαιοσύνης μπορούν να βρουν μαθήματα κατάρτισης και υλικό αυτοεπιμόρφωσης σε ευρύ φάσμα θεμάτων.

Οι πάροχοι κατάρτισης παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες κατάρτισης που διοργανώνουν στην ΕΕ και σε διάφορες γλώσσες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμβάλλει στην πλατφόρμα με έτοιμο προς χρήση εκπαιδευτικό υλικό ή εγχειρίδια που έχουν εκπονηθεί κυρίως χάρη σε χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ.

Ασκούντες νομικά επαγγέλματα και επαγγελματίες του τομέα της δικαιοσύνης

Στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα κατάρτισης θα βρείτε πολλές ευκαιρίες κατάρτισης στο δίκαιο της ΕΕ και σε συναφή θέματα, καθώς και εκπαιδευτικούς πόρους για αυτοεπιμόρφωση.

Η αναζήτηση μπορεί να εξειδικευτεί με διάφορα πεδία αναζήτησης (π.χ. το θέμα των μαθημάτων, τον τόπο διεξαγωγής, την ημερομηνία, τη γλώσσα και τον τομέα: από το αστικό δίκαιο, το δημόσιο δίκαιο και το ποινικό δίκαιο έως τα θεμελιώδη δικαιώματα, τη νομική ορολογία, τη δεοντολογία και τις νομικές δεξιότητες).

Μεταβείτε στον ιστότοπο της ευρωπαϊκής πλατφόρμας κατάρτισης

Πάροχοι κατάρτισης

Η πλατφόρμα βρίσκεται επί του παρόντος σε δοκιμαστικό στάδιο και είναι ανοικτή σε ενωσιακού επιπέδου παρόχους κατάρτισης των οποίων η εμπειρογνωμοσύνη έχει αναγνωριστεί από την ΕΕ, καθώς είναι αποδέκτες ετήσιων επιδοτήσεων λειτουργίας στο πλαίσιο ενωσιακών χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Μόλις ολοκληρωθεί το δοκιμαστικό στάδιο, η Επιτροπή θα διερευνήσει τη δυνατότητα να ανοίξει την ευρωπαϊκή πλατφόρμα κατάρτισης και σε άλλους παρόχους κατάρτισης, οι οποίοι θα μπορούν να διαφημίζουν στην πλατφόρμα τα μαθήματά τους στο δίκαιο της ΕΕ ή σε εθνικά θέματα που περιλαμβάνουν στοιχεία ενωσιακού δικαίου ή διασυνοριακές πτυχές. Προς τον σκοπό αυτό, οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι κατάρτισης θα πρέπει πρώτα να ακολουθήσουν τη διαδικασία εγγραφής, περιγραφή της οποίας θα αναρτηθεί εδώ σε εύθετο χρόνο.

Κατάλογος των παρόχων κατάρτισης:

  • Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστικών (EJTN)
  • Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου (ERA)
  • Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (EIPA)
  • Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (EUI)
Τελευταία επικαιροποίηση: 26/10/2020

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.