Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Delgivning och översändning av handlingar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (”delgivning av handlingar”) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1348/2000 ska förbättra och påskynda översändningen mellan medlemsländerna av rättsliga och utomrättsliga handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur.

Förordningen är tillämplig mellan samtliga EU-länder inklusive Danmark, som genom en förklaring som bygger på ett parallellavtal med Europeiska gemenskapen har bekräftat sin avsikt att genomföra förordningen.

Förordningen innehåller olika metoder för översändning och delgivning av handlingar: översändning mellan sändande och mottagande organ, översändning genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän, delgivning med post samt direkt delgivning.

Sändande organ får översända rättsliga och utomrättsliga handlingar som ska delges i ett annat medlemsland. Mottagande organ får ta emot rättsliga och utomrättsliga handlingar från ett annat medlemsland. Den centrala enheten ska förse sändande organ med information och söka lösningar på svårigheter som kan uppstå vid översändande av handlingar som ska delges.

Enligt denna förordning används sju slags formulär.

På den europeiska e-juridikportalen hittar du information om hur förordningen tillämpas och ett enkelt verktyg för att fylla i formulären.

Medlemsländernas anmälningar som gäller denna förordning kommer snart.

Länk

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om delgivning av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur


SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

sv_CDB competent court description

Delgivning av handlingar


*sv_mandatory field
Senaste uppdatering: 20/01/2016

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.