Събиране на доказателства

Специфична информация за отделните държави и национални онлайн формуляри във връзка с Регламент № 1206/2001

Обща информация

Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела има за цел да подобри, опрости и ускори сътрудничеството между съдилищата при събирането на доказателства.

Регламентът се прилага между всички държави — членки на Европейския съюз, с изключение на Дания. В отношенията между Дания и останалите държави членки се прилага Конвенцията от 1970 г. за събиране на доказателства в чужбина по граждански или търговски дела.

В регламента се предвиждат два начина за събиране на доказателства между държавите членки: събиране чрез замоления съд и директно събиране от молещия съд.

„Молещият съд“ е този, пред който е започнато или се очаква да започне производство. „Замолен съд“ е съдът на друга държава членка, който е компетентен да събере доказателствата. Централният орган отговаря за предоставянето на информация и търсенето на решения за трудностите, които могат да възникнат във връзка с дадена молба за събиране на доказателства.

В регламента са предвидени десет формуляра.

Европейският портал за електронно правосъдие съдържа информация за прилагането на Регламента и лесен за използване инструмент за попълване на формулярите.

Моля, изберете знаме, за да получите подробна информация за съответната страна.

Връзки по темата

Хагска конвенция от 18 март 1970 г. относно събирането на доказателства в чужбина по граждански или търговски дела

АРХИВИРАН уебсайт на Европейския съдебен атлас (закрит на 30 септември 2017 г.)


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Събиране на доказателства


*задължително поле
Последна актуализация: 17/11/2021

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.