Tõendite kogumine

Määrusega nr 1206/2001 seotud riigikohane teave ja elektroonilised vormid

Üldine teave

Nõukogu 28. mai 2001. aasta määruse (EÜ) nr 1206/2001 (liikmesriikide kohtute vahelise koostöö kohta tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades) eesmärk on parandada, lihtsustada ja kiirendada liikmesriikide kohtute vahelist koostööd tõendite kogumisel.

Määrus kehtib kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides peale Taani. Taani ja teiste liikmesriikide vahelistele suhetele kohaldatakse 1970. aasta tsiviil- ja kaubandusasjades välisriigis tõendite kogumise konventsiooni.

Määrusega on liikmesriikide vaheliseks tõendite kogumiseks ette nähtud kaks viisi: tõendite kogumine taotluse saanud kohtu kaudu ja tõendite vahetu kogumine taotleva kohtu poolt.

Taotlev kohus on kohus, kus on menetlust alustatud või seda kavandatakse. Taotluse saanud kohus on teise liikmesriigi kohus, kes on pädev koguma tõendeid Keskasutuse ülesanne on teabe andmine ja taotlusega seoses tekkida võivate probleemide lahendamine.

Määruses on sätestatud kümme vormi.

Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist leiate teavet määruse kohaldamise kohta ja kasutajasõbraliku vahendi vormide täitmiseks.

Riigi kohta üksikasjaliku teabe saamiseks klõpsake paremas servas selle lipukesel.

Seonduvad lingid

1970. aasta 18. märtsi Haagi konventsioon kaubandus-või tsiviilasjade välismaal tõendite kogumise kohta

Euroopa justiitsatlase ARHIVEERITUD veebisait (suleti 30. septembril 2017)


PÄDEVATE KOHTUTE LEIDMINE

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Tõendite kogumine


*kohustuslikud andmed
Viimati uuendatud: 17/11/2021

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.