Todisteiden vastaanottaminen

Jäsenvaltioiden toimittamat tiedot asetuksesta N:o 1206/2001 ja siihen liittyvät sähköiset lomakkeet

Yleisiä tietoja

Neuvoston asetuksella (EY) N:o 1206/2001, joka on annettu 28 päivänä toukokuuta 2001, pyritään parantamaan, yksinkertaistamaan ja nopeuttamaan jäsenvaltioiden tuomioistuinten välistä yhteistyötä todisteiden vastaanottamisessa siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa.

Asetusta sovelletaan kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa Tanskaa lukuun ottamatta. Tanskan ja muiden jäsenvaltioiden välillä sovelletaan vuonna 1970 tehtyä yleissopimusta, joka koskee todisteiden vastaanottamista ulkomailla siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa.

Asetuksen mukaan on kaksi eri tapaa ottaa vastaan todisteita jäsenvaltioiden välillä: todisteiden vastaanottamista koskevan pyynnön lähettäminen tuomioistuinten välillä ja todisteiden vastaanottaminen suoraan pyynnön esittäneen tuomioistuimen toimesta.

Pyynnön esittänyt tuomioistuin on se tuomioistuin, jossa oikeusmenettely on pantu vireille. Pyynnön vastaanottanut tuomioistuin on se toisen jäsenvaltion tuomioistuin, jolla on toimivalta ottaa todisteet vastaan. Keskuselimen tehtävänä on antaa tietoja tuomioistuimille ja etsiä ratkaisuja ongelmiin, joita saattaa syntyä pyynnön esittämisen yhteydessä.

Asetukseen on liitetty kymmenen lomaketta.

Euroopan oikeusportaalissa on lisätietoa asetuksen soveltamisesta sekä lomakkeiden täyttämistä helpottava työkalu.

Tietoa kunkin jäsenvaltion oikeusjärjestelmästä saa napsauttamalla kyseisen valtion lippua.

Linkkejä

Haagin yleissopimus, tehty 18 päivänä maaliskuuta 1970, todisteiden vastaanottamisesta ulkomailla siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa

ARKISTOITU: Euroopan siviilioikeudellinen atlas (sivusto suljettu 30.9.2017)


ETSI TOIMIVALTAISIA TUOMIOISTUIMIA

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Todisteiden vastaanottaminen


*pakollinen kenttä
Päivitetty viimeksi: 17/11/2021

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.