Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Bevisupptagning

Rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur syftar till att förbättra, underlätta och påskynda samarbetet mellan domstolarna i fråga om bevisupptagning.

Förordningen är tillämplig mellan alla Europeiska unionens medlemsstater utom Danmark. Mellan Danmark och övriga medlemsstater gäller 1970 års konvention om bevisupptagning i utlandet i mål och ärenden av civil och kommersiell natur.

I förordningen föreskrivs två sätt att uppta bevisning mellan medlemsstater: bevisupptagning genom den anmodade domstolen och direkt bevisupptagning av den ansökande domstolen.

Den ansökande domstolen är den domstol vid vilken förfaranden inleds eller planeras. Den anmodade domstolen är den domstol i en annan medlemsstat som är behörig att verkställa bevisupptagning. Det centrala organet ansvarar för att ge information och söka lösningar på svårigheter som kan uppstå i samband med en framställning.

Förordningen omfattar tio formulär.

På den europeiska e-juridikportalen hittar du information om hur förordningen tillämpas och ett enkelt verktyg för att fylla i formulären.

För att få information om tillvägagångssättet i de olika medlemsstaterna, välj bland flaggorna till höger.


SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

sv_CDB competent court description

*sv_mandatory field
Senaste uppdatering: 07/04/2016

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.