Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti

Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000

Nařízení platí mezi všemi členskými státy Evropské unie s výjimkou Dánska.

Rozhodnutí vydané v jednom členském státě bude uznáno v jiném členském státě, aniž by byla nutná další zvláštní procesní řízení.

Rozhodnutí vydané v jednom členském státě a v tomto státě vykonatelné bude vykonáno v jiném členském státě poté, kdy zde bylo na návrh kterékoli zúčastněné strany prohlášeno vykonatelným. Žádost o prohlášení vykonatelnosti bude předložena soudu uvedenému ve Soudy rozhodující o návrzích na uznání / vykonatelnost. Odvolání proti rozhodnutí o žádosti o prohlášení vykonatelnosti bude podáno k soudu uvedenému v seznamu Soudy rozhodující o opravném prostředku proti rozhodnutí o uznání / vykonatelnosti.

Rozhodnutí o právu na styk s dítětem a rozhodnutí týkající se navrácení dítěte jsou v jiných členských státech uznávána a jsou vykonatelná, aniž by bylo nutno je prohlašovat vykonatelnými, pokud je k nim připojeno potvrzení.

Nařízení stanoví čtyři standardní formuláře.

Každý členský stát určí minimálně jeden ústřední orgán, který bude pomáhat při aplikaci Nařízení.

Portál evropské e-justice vám poskytuje informace týkající se platnosti nařízení i snadný nástroj k vyplňování formulářů.

Pro další informace o oznámeních členských států zvolte jednu z vlaječek uvedených na pravé straně.


VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÉ SOUDY

cs_CDB competent court description

Rodinné právo – manželské záležitosti a rodičovská zodpovědnost


*cs_mandatory field
Poslední aktualizace: 13/07/2015

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.