Santuokos ir su tėvų pareigomis susijusios bylos

2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000

Reglamentas taikomas visų Europos Sąjungos valstybių narių tarpusavio santykiams, išskyrus Daniją.

Vienoje valstybėje narėje priimtas sprendimas pripažįstamas kitose valstybėse narėse netaikant jokios specialios tvarkos.

Vienoje valstybėje narėje priimtas ir joje įvykdomas sprendimas vykdomas ir kitoje valstybėje narėje, kai suinteresuotai šaliai pateikus prašymą pripažįstama, kad jis joje įvykdomas. Prašymas dėl įvykdomumo pripažinimo pateikiamas teismui iš sąrašo Teismas, kuriam teikiami prašymai dėl pripažinimo ir vykdytinumo. Apeliacija dėl sprendimo įvykdomumo pripažinimo prašymo turi būti pateikta teismui iš sąrašo Teismas, kuriam teikiami apeliaciniai skundai dėl sprendimų dėl pripažinimo ir vykdytinumo.

Teismo sprendimai dėl teisių kreiptis į teismą ir sprendimai dėl vaiko gražinimo pripažįstami ir vykdomi kitose valstybėse narėse nereikalaujant pripažinti jų įvykdomumo su sąlyga, kad pateikiamas atitinkamas pažymėjimas.

Reglamente numatyti keturi standartiniai blankai.

Visos valstybės narės paskiria bent vieną centrinę instituciją, kuri padeda taikyti reglamentą.

Europos e. teisingumo portale informuojama apie Reglamento taikymą ir pateikiama patogi formų pildymo priemonė.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie valstybių narių pranešimus, pasirinkite vieną iš vėliavėlių dešinėje.


KOMPETENTINGŲ TEISMŲ PAIEŠKA

lt_CDB competent court description

Šeimos teisė. Santuoka ir tėvų pareigos.


*lt_mandatory field
Paskutinis naujinimas: 13/07/2015

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.