Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid

Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/2000

De Verordening is van toepassing tussen alle Lidstaten van de Europese Unie, met uitzondering van Denemarken.

Een vonnis verleend in een Lidstaat zal worden erkend in de andere Lidstaat zonder dat er enigerlei bijzondere procedure is vereist.

Een vonnis dat werd verleend in een Lidstaat en dat uitvoerbaar is in die Lidstaat zal worden uitgevoerd in een andere Lidstaat wanneer het, op verzoek van de betrokken partij, daar uitvoerbaar werd verklaard. Een aanvraag voor uitvoerbaarverklaring zal worden voorgelegd aan het gerecht dat voorkomt in de lijst Voor erkennings- en handhavingsverzoeken bevoegde rechtbanken. Het hoger beroep tegen de beslissing over de aanvraag voor een uitvoerbaarverklaring wordt ingediend bij het gerecht dat voorkomt op de lijst Rechtbanken van beroep tegen erkennings- en handhavingsbesluiten.

Vonnissen over omgangsrecht en vonnissen over de terugkeer van het kind worden erkend en zijn uitvoerbaar in andere Lidstaten zonder dat er een uitvoerbaarverklaring nodig is, op voorwaarde dat ze vergezeld zijn van een certificaat.

De Verordening voorziet in vier modelformulieren.

Elke Lidstaat moet minstens één centrale autoriteit aanwijzen om bijstand te verlenen bij het verzoek van de Verordening.

Op het Europees e-justitieportaal vindt u informatie over de toepassing van de verordening en een handig hulpmiddel voor het invullen van de formulieren.

Voor informatie over kennisgevingen door de lidstaten, klikt u op een van de vlaggetjes rechts.


BEVOEGDE GERECHTEN ZOEKEN

nl_CDB competent court description

Familierecht - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid


*nl_mandatory field
Laatste update: 13/07/2015

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.