Manželské veci a veci rodičovských práv a povinností

Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000

Nariadenie sa uplatňuje medzi všetkými členskými štátmi s výnimkou Dánska.

Rozsudok vydaný v jednom členskom štáte sa uznáva v ostatných členských štátoch bez potreby osobitného konania.

Rozsudok vydaný a vykonateľný v jednom členskom štáte sa vykoná v inom členskom štáte, ak na žiadosť zainteresovanej osoby bol vyhlásený za vykonateľný v tomto štáte. Žiadosť o vyhlásenie rozsudku za vykonateľný sa podáva súdu identifikovanému v rubrike Súd, na ktorý sa má podať žiadosť o uznanie/vykonateľnosť. Odvolanie proti rozhodnutiu o vyhlásení rozsudku za vykonateľný sa podáva súdu identifikovanému v rubrike Súd pre odvolania proti rozhodnutiu o uznaní/vykonateľnosti.

Rozsudky o práve styku s dieťaťom a rozsudky týkajúce sa vrátenia dieťaťa sa uznávajú a sú vykonateľné v ostatných členských štátoch aj bez potreby ich vyhlásenia za vykonateľné, ak sú opatrené osvedčením.

Nariadenie zavádza použitie štyroch štandardných tlačív.

Každý členský štát určí najmenej jeden ústredný orgán na poskytovanie súčinnosti pri uplatňovaní nariadenia.

Na Európskom portáli elektronickej justície nájdete informácie týkajúce sa uplatňovania tohto nariadenia a jednoduchý nástroj na vypĺňanie tlačív.

Informácie o oznámeniach členských štátov získate po kliknutí na jednu z vlajočiek v pravej časti stránky.


VYHĽADANIE PRÍSLUŠNÉHO SÚDU

sk_CDB competent court description

Rodinné právo – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností


*sk_mandatory field
Posledná aktualizácia: 13/07/2015

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.
Komisia momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.