Äktenskapsmål och mål om föräldraansvar

Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000

Förordningen gäller i alla Europeiska unionens medlemsstater utom Danmark.

En dom som har meddelats i en medlemsstat ska erkännas i andra medlemsstater utan att något ytterligare förfarande behöver tillgripas.

En dom som har meddelats i en medlemsstat och som ska verkställas i denna stat ska verkställas i en annan medlemsstat när, i framställningen gjord på begäran av en part, denna har förklarats verkställbar där. En framställning om beslut om verkställbarhet ska lämnas till den domstol som framgår av Domstol för ansökan om erkännande/verkställbarhet. Talan mot beslut om framställning av verkställan kan väckas vid domstol som anges i listan under Domstol för överklagande av beslut om erkännande/verkställbarhet.

Domar om umgängesrätt och om återlämnande av barn erkänns och är verkställbara i andra medlemsstater, utan att beslut krävs om verkställbarhet, förutsatt att de åtföljs av ett intyg.

I denna förordning anvisas fyra standardformulär.

Alla medlemsstater ska utse minst en centralmyndighet som ska bistå vid tillämpning av förordningen.

På den europeiska e-juridikportalen hittar du information om hur förordningen tillämpas och ett enkelt verktyg för att fylla i formulären.

För att få information om tillvägagångssättet i de olika medlemsstaterna, välj bland flaggorna till höger.


SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

sv_CDB competent court description

Familjerätt – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar


*sv_mandatory field
Senaste uppdatering: 13/07/2015

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.