Vi beklagar men översättningen är ännu inte klar

European Account Preservation Order

Vi beklagar men översättningen är ännu inte klar • BILAGA I - Ansöka om ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel
  • sv_in svenska
 • BILAGA II - Europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel
  • sv_in svenska
 • BILAGA III - Upphävande av ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel
  • sv_in svenska
 • BILAGA IV - Förklaring om bankmedel som belagts med kvarstad
  • sv_in svenska
 • BILAGA V - Ansökan om frigörande av överskjutande belopp
  • sv_in svenska
 • BILAGA VI - Bekräftelse av mottagande av handlingar
  • sv_in svenska
 • BILAGA VII - Ansökan om rättsmedel
  • sv_in svenska
 • BILAGA VIII - Översändande av ett beslut om rättsmedel till verkställighetsmedlemsstaten
  • sv_in svenska
 • BILAGA IX - Överklagande av ett beslut om rättsmedel
  • sv_in svenska

Om du redan har ett formulär använd knappen ''Hämta utkast''.

Om du redan har ett formulär använd knappen ''Hämta utkast''.


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.