Vad kostar det?

Användningen av medling påverkas ofta av kostnaderna. Vissa medlemsstater har kostnadsfri medling, vilket naturligtvis underlättar tillgången. Det gäller också när kostnaderna kan täckas av rättshjälpssystemet.

I de fall där parterna betalar ända från det första informationsmötet inför medlingen är det dock viktigt att det råder öppenhet om medlingskostnaderna. I praktiken kan öppenhet skapas genom att medlarnas arvoden fastställs preliminärt i lag eller av domstolen, och/eller genom att de omfattas av det medlingsavtal som ingås mellan medlaren och parterna innan medlingen inleds. Parterna bör dessutom ha tillgång till arvodeslistor.

Mer information om kostnaderna för medling i medlemsstaterna finns på sidan Medling i medlemsstaterna.

Senaste uppdatering: 17/11/2015

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.