Trahvide maksmine

Vastastikuse tunnustamise põhimõte hõlmab ka rahaliste karistuste täitmist piiriülestes asjades, kuna nii lihtsustatakse selliste karistuste täitmisele pööramist muus kui karistuse määramise liikmesriigis.

ELi õiguses (raamotsus 2005/214/JSK) kohaldatakse vastastikuse tunnustamise põhimõtet rahaliste karistuste suhtes, võimaldades kohtu- või haldusasutusel edastada rahalise karistuse määramise otsus otse muu ELi riigi asutusele ning lasta karistust tunnustada ja täita ilma täiendavate formaalsusteta.

See põhimõte kehtib kõikide rikkumiste suhtes, mille eest võib määrata rahalise karistuse. Lisaks on kaotatud kahepoolse karistatavuse kontrollimine 39 otsuses loetletud süüteo suhtes (nt kuritegelikus ühenduses osalemine, terrorism, inimkaubandus, vägistamine, vargus, liikluseeskirja rikkumine). Karistuse peab olema määranud liikmesriigi kohtu- või haldusasutus ja otsus peab olema lõplik, st puudub võimalus otsust edasi kaevata.

Otsuse koos raamotsuses ettenähtud tunnistusega  PDF (107 Kb) en võib edastada pädevatele asutustele liikmesriigis, kus füüsilisel või juriidilisel isikul, kelle kohta otsus on tehtud, on vara või sissetulek, alaline elukoht, või juriidilise isiku korral tema registrijärgne asukoht. Iga liikmesriik määrab ühe asutuse (või mitu asutust), kes on siseriikliku õiguse kohaselt pädev(ad) tegelema otsustega, millega on piiriülestes asjades määratud rahaline karistus. Teatavate liikmesriikide algatusel töötati 2017. aastal välja 5 standardvormi. Need ei ole siduvad ja nende eesmärk on toetada piiriüleste rahaliste karistuste täitmise mehhanismi, nagu on sätestatud raamotsuses, ning aidata seega vähendada menetlusega seotud finants- ja halduskoormust.

Riik, kellele tunnistus edastati, võib otsuse täitmisest keelduda vaid piiratud juhtudel (ettenähtud tunnistust ei ole esitatud, tunnistus on ebatäielik; rahaline karistus on alla 70 euro; asjaomast isikut ei ole teavitatud õiguskaitsevahendit puudutavatest tähtaegadest jne). Otsuse täitmist reguleeritakse täidesaatva riigi õigusega. Sellega võidakse kehtestada vangistus või muu karistus, mis on siseriiklikus õiguses rahalise karistuse tasumata jätmise eest ette nähtud. Kui asjaomased liikmesriigid ei ole teisiti kokku leppinud, jääb otsuste täitmisest saadud raha täidesaatvale riigile.

Lisateavet raamotsuse rakendamise kohta eri liikmesriikides leiab siit (teid suunatakse kriminaalasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku veebisaidile).

Viimati uuendatud: 26/03/2020

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.