Teismo civilinių ir komercinių bylų sprendimai - Reglamentas „Briuselis I“

2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismų sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo taikomas visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, įskaitant Daniją, kuri su Europos bendrija sudarė paralelų susitarimą dėl Reglamento 44/2001 (Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimas dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo). Šis susitarimas įsigaliojo 2007 m. liepos 1 d.

Valstybėje narėje priimtas teismo sprendimas pripažįstamas kitose valstybėse narėse netaikant jokių specialių procedūrų.

Valstybėje narėje priimtas ir joje turintis būti vykdomas teismo sprendimas vykdomas kitoje valstybėje narėje, kai suinteresuotos šalies prašymu jis buvo paskelbtas vykdytinu toje kitoje valstybėje narėje. Prašymas pateikiamas teismui ar kompetentingai institucijai, kuriuos valstybė narė nurodė pagal Reglamento 39 straipsnį. Skundas dėl nutarties, susijusios su prašymu dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu, turi būti pateiktas teismui, kurį valstybė narė nurodė pagal Reglamento 43 straipsnio 2 dalį ir 44 straipsnį.

Nuo 2015 m. sausio 10 d. Reglamentas (EB) Nr. 44/2001 pakeistas Reglamentu (ES) Nr. 1215/2012 (reglamentas „Briuselis I“ (nauja redakcija)). Naujasis reglamentas taikomas tik pradėtam teismo procesui, autentiškiems dokumentams, kurie oficialiai sudaromi arba įregistruojami, ir teisminėms taikos sutartims, kurios patvirtintos arba sudarytos 2015 m. sausio 10 d. arba vėliau. Reglamentas (EB) Nr. 44/2001 toliau taikomas į to reglamento taikymo sritį patenkantiems iki 2015 m. sausio 10 d. iškeltose bylose priimtiems teismo sprendimams, iki šios datos formaliai parengtiems ar užregistruotiems autentiškiems dokumentams ir patvirtintoms arba sudarytoms teisminėms taikos sutartims.

Danijoje Reglamentas Nr. 1215/2012 taikomas pagal Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimą dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo. Reikalingi Danijos teisės aktų pakeitimai įsigaliojo 2013 m. birželio 1 d.

Reglamente nustatytos dvi formos.

Valstybių narių pranešimus pagal Reglamento Nr. 1215/2012 75 ir 76 straipsnius galima rasti čia.

Europos e. teisingumo portale informuojama apie Reglamento taikymą ir pateikiama patogi formų pildymo priemonė.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie valstybių narių pranešimus, pasirinkite vieną iš vėliavėlių dešinėje.

Paskutinis naujinimas: 01/06/2016

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.