Orzeczenia w sprawach cywilnych i handlowych - Rozporządzenie Bruksela I

Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych lub handlowych ma zastosowanie w stosunkach pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi Unii Europejskiej, w tym w stosunkach z Danią, która zawarła ze Wspólnotą Europejską lustrzaną umowę dotyczącą stosowania rozporządzenia nr 44/2001 (Umowę pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie właściwości sądów oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych). Umowa ta weszła w życie w dniu 1 lipca 2007 r.

Orzeczenia wydane w jednym państwie członkowskim są uznawane w innych państwach członkowskich bez potrzeby przeprowadzania specjalnego postępowania.

Orzeczenia wydane w jednym państwie członkowskim i w tym państwie wykonalne będą wykonywane w innym państwie członkowskim, jeżeli ich wykonalność w tym drugim państwie zostanie stwierdzona na wniosek uprawnionego. Wniosek składa się do sądu albo innego właściwego organu zgłoszonego przez państwo członkowskie na podstawie art. 39 rozporządzenia. Środek zaskarżenia od orzeczenia w przedmiocie wniosku o stwierdzenie wykonalności należy wnieść do sądu zgłoszonego przez państwo członkowskie na podstawie art. 43 ust. 2 i art. 44 rozporządzenia.

Począwszy od 10 stycznia 2015 r. rozporządzenie (WE) nr 44/2001 zostało zastąpione rozporządzeniem (UE) nr 1215/2012 (rozporządzenie Bruksela I (wersja przekształcona)). Przepisy nowego rozporządzenia mają zastosowanie wyłącznie do postępowań sądowych wszczętych w dniu 10 stycznia 2015 r. lub po tej dacie oraz do formalnie sporządzonych lub zarejestrowanych dokumentów urzędowych i do ugód sądowych zatwierdzonych lub zawartych w dniu 10 stycznia 2015 r. lub po tej dacie. Rozporządzenie (WE) nr 44/2001 nadal ma zastosowanie do orzeczeń wydanych w postępowaniach sądowych wszczętych przed dniem 10 stycznia 2015 r., do dokumentów urzędowych formalnie sporządzonych lub zarejestrowanych oraz do ugód sądowych zatwierdzonych lub zawartych przed dniem 10 stycznia 2015 r., objętych zakresem zastosowania tego rozporządzenia.

Rozporządzenie nr 1215/2012 ma zastosowanie wobec Danii na podstawie Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych. Niezbędne zmiany prawne weszły w życie w Danii w dniu 1 czerwca 2013 r.

W rozporządzeniu przewidziano dwa formularze.

Powiadomienia dokonywane przez państwa członkowskie na podstawie art. 75 i 76 rozporządzenia nr 1215/2012 są dostępne tutaj.

W europejskim portalu „e-Sprawiedliwość” można znaleźć informacje dotyczące stosowania rozporządzenia oraz program on-line ułatwiający wypełnienie formularzy.

Aby uzyskać informacje dotyczące powiadomień dokonywanych przez państwa członkowskie, należy wybrać jedną z flag znajdujących się po prawej stronie ekranu.

Ostatnia aktualizacja: 01/06/2016

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.