Rozsudky v občianskych a obchodných veciach - Nariadenie Brusel I

Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa uplatňuje vo všetkých členských štátoch Európskej únie vrátane Dánska, ktoré o nariadení č. 44/2001 uzavrelo s Európskym spoločenstvom paralelnú dohodu (Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach). Táto dohoda nadobudla platnosť 1. júla 2007.

Rozsudok vydaný v členskom štáte sa uznáva v ostatných členských štátoch bez osobitného konania.

Rozsudok vydaný v členskom štáte a vykonateľný v tomto štáte sa vykoná v inom členskom štáte, ak tam bol vyhlásený za vykonateľný na návrh zainteresovaného účastníka. Návrh sa podáva súdu alebo príslušnému orgánu oznámenému členským štátom podľa článku 39 nariadenia. Odvolanie proti rozhodnutiu o návrhu na vyhlásenie vykonateľnosti sa podáva súdu oznámenému členským štátom podľa článku 43 ods. 2 a článku 44 nariadenia.

Nariadenie (ES) č. 44/2001 bolo od 10. januára 2015 nahradené nariadením (EÚ) č. 1215/2012 [nariadenie Brusel I (prepracované znenie)]. Toto nové nariadenie sa uplatňuje len na súdne konania začaté, na listiny úradne vyhotovené alebo zaregistrované ako verejné listiny a na súdne zmiery schválené alebo uzavreté od 10. januára 2015. Nariadenie (ES) č. 44/2001 sa naďalej uplatňuje na rozsudky vydané v súdnych konaniach začatých, na listiny úradne vyhotovené alebo zaregistrované ako verejné listiny a na súdne zmiery, ktoré sa schválili alebo uzavreli pred 10. januárom 2015, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti uvedeného nariadenia.

Nariadenie č. 1215/2012 sa uplatňuje v Dánsku na základe Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach. Potrebné legislatívne zmeny nadobudli v Dánsku účinnosť 1. júna 2013.

Nariadením sa zavádzajú dve tlačivá.

Oznámenia členských štátov podľa článkov 75 a 76 nariadenia (EÚ) č. 1215/2012 sú k dispozícii tu.

Na Európskom portáli elektronickej justície nájdete informácie týkajúce sa uplatňovania tohto nariadenia a jednoduchý nástroj na vypĺňanie tlačív.

Informácie o oznámeniach členských štátov získate po kliknutí na jednu z vlajočiek v pravej časti stránky.

Posledná aktualizácia: 01/06/2016

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.
Komisia momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.