Lagstadgad ränta

Ibland måste man beräkna den lagstadgade räntan, t.ex. dröjsmålsräntan, enligt flera av EU:s rättsakter i samband med rättsligt samarbete på privaträttens område. I EU:s rättsakter fastställs inte räntan i detalj och därför är det den nationella lagstiftningen som avgör hur och på vilken grund den ska beräknas.

I ärenden med flera inblandande länder kan det vara viktigt att ha tillgång till den här informationen. Därför har nätverket tagit fram faktablad om hur EU-länderna definierar lagstadgad ränta, vilken den rättsliga grunden är och vilka räntesatser eller belopp som gäller. Du kan också få information om när och på vilka villkor räntesatserna gäller och hur de beräknas.

För information om ett visst land klickar du landets flagga till höger.

Senaste uppdatering: 15/03/2016

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.