Събиране на доказателства чрез видеоконферентна връзка

Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела (ЕСМ — гражданскоправни въпроси) изготви редица информационни документи, които предоставят практическа информация относно правилата, процедурите и наличните технически съоръжения за видеоконферентна връзка между съдилищата в различните държави от ЕС.

В Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета, който има за предмет сътрудничеството между съдилищата в различните държави от ЕС при събирането на доказателства по граждански и търговски дела, се предвижда обща правна уредба на събирането на доказателства в държава, различна от тази на съда. Всяка държава от ЕС обаче има собствени процесуални закони в тази област, затова как точно ще протече производството пред съда зависи от правото на държавата, получила искането за сътрудничество.

С цел улесняване на съвместната работа на съдебните органи в различните държави от ЕС и пълноценното използване от тях на видеоконферентната връзка за събирането на доказателства в друга държава от ЕС, Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела (ЕСМ — гражданско право) изготви редица информационни документи. Те предоставят практическа информация относно правилата, процедурите и наличните технически съоръжения в различните държави от ЕС.

Моля, изберете знаме, за да получите подробна информация за съответната страна.

Последна актуализация: 21/02/2019

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.