Bevisupptagning genom videokonferens

Det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område (det europeiska privaträttsliga nätverket) har tagit fram en rad faktablad med praktisk information om regler, förfaranden och teknisk utrusning för videokonferenser mellan domstolar i olika EU-länder.

När en domstol behöver ta upp bevis utomlands i civila och kommersiella mål fungerar rådets förordning (EG) nr 1206/2001 som allmän ram för EU-ländernas samarbete. Varje EU-land har egna rutiner, så hur förfarandet går till i detalj varierar beroende på vilket land man vänder sig till.

Det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område har tagit fram en rad faktablad för att underlätta samarbetet när EU-ländernas rättsliga myndigheter vill använda videokonferens för att ta upp bevis i ett annat EU-land. I faktabladen hittar du praktisk information om ländernas regler, rutiner och tekniska möjligheter.

Om du vill läsa fördjupad information från ett visst land väljer du det landets flagga.

Senaste uppdatering: 21/02/2019

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.