Utbildning för advokater i medlemsstaterna

I EU:s medlemsstater organiseras introduktionsperioder för advokater i första hand av advokatsamfund, privatpraktiserande advokater eller advokatbyråer, utbildningsanordnare och universitet. I en del medlemsstater sköts denna uppgift av appellationsdomstolar och justitieministeriet. Kontrollen av fortlöpande fortbildning, där sådan finns, sköts av advokatsamfundet.

Utbildning för advokater i medlemsstaterna

Nedan följer faktablad som beskriver advokatutbildningen i EU:s medlemsstater. De kan vara användbara för nationella advokatsamfund och hjälpa till att jämföra utbildningar för advokater som vill utöva sin fria etableringsrätt i en annan medlemsstat.

Faktabladen har tagits fram av the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) och Europeiskt centrum för domare och jurister vid EIPA inom ramen för pilotprojektet för europeisk rättslig utbildning. Klicka här för mer information.

Senaste uppdatering: 26/01/2016

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.