Процедури за „заповед за плащане“

Европейската заповед за плащане е опростена процедура за трансгранични парични искове, които не са оспорени от ответника, и се изпълнява чрез стандартни формуляри.

Стандартни формуляри за европейската заповед за плащане са изготвени на всички езици и могат да бъдат намерени Tyk. Страницата съдържа  информация и за това кой съд може да издава европейска заповед за плащане и къде следва да се изпраща исковата молба.

За да се открие процедурата, трябва да се попълни формуляр А, като се посочи цялата необходима информация за страните, както и естеството и размерът на иска. Съдът разглежда исковата молба и ако формулярът е правилно попълнен, съдът следва да издаде европейска заповед за плащане в срок от 30 дни.

След това европейската заповед за плащане трябва да бъде връчена от съда на ответника. Той може да изплати размера на иска или да го оспори. Ответникът разполага с 30 дни, за да подаде възражение срещу европейската заповед за плащане. При това положение делото трябва да се прехвърли към обичайното гражданско производство и да се разгледа в съответствие с националното законодателство.

Ако ответникът не подаде възражение, европейската заповед за плащане автоматично става изпълнима. Копие и при необходимост превод на европейската заповед за плащане трябва да се изпрати на правоприлагащите органи на държавата-членка, в която трябва да се изпълни заповедта.  Привеждането в изпълнение става в съответствие с националните правила и процедури на държавата-членка, в която се изпълнява европейската заповед за плащане. За повече информация относно изпълнението вижте съответния раздел.

Връзки по темата

Практическо ръководство за прилагането на Регламента за европейската заповед за плащане PDF (4367 Kb) bg

Европейска заповед за плащане – Уведомления от държавите членки и инструмент за търсене, който спомага за намиране на компетентния(те) съд(илища)/орган(и)

За подробна информация относно процедурата за европейска заповед за плащане или националните процедури моля изберете един от флаговете вдясно.

Последна актуализация: 06/06/2016

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.