Betalingspåbudsprocedurer

Den europæiske betalingspåkravsprocedure er en forenklet procedure for grænseoverskridende pengekrav, der er ubestridt af skyldneren, og som er baseret på formularer.

Der er udarbejdet standardformularer til den europæiske betalingspåkravsprocedure. De kan findes her på alle sprog. Her kan du også finde flere oplysninger om, hvilken ret der kan udstede et europæisk betalingspåkrav, og hvor ansøgningsformularen skal sendes til.

For at indlede proceduren skal formular A udfyldes med samtlige oplysninger om parterne og om kravets art og beløb. Retten behandler ansøgningen, og hvis formularen er udfyldt korrekt, udsteder den inden 30 dage et europæisk betalingspåkrav.

Derefter påser retten, at det europæiske betalingspåkrav forkyndes for skyldneren. Vedkommende kan enten betale kravets beløb eller bestride det. Skyldneren har 30 dage til at gøre indsigelse mod det europæiske betalingspåkrav. Gøres der indsigelse, overgår sagen til de almindelige civile retter og behandles efter national lov.

Hvis skyldneren ikke gør indsigelse, kan det europæiske betalingspåkrav fuldbyrdes automatisk. En kopi af det europæiske betalingspåkrav, og om nødvendigt en oversættelse heraf, skal sendes til fuldbyrdelsesmyndighederne i den medlemsstat, hvor det skal fuldbyrdes. Fuldbyrdelsen finder sted i overensstemmelse med de nationale regler og procedurer i den medlemsstat, hvor det europæiske betalingspåkrav fuldbyrdes. Se det relevante afsnit for yderligere oplysninger om fuldbyrdelse.

Relevante links

Practice Guide for the application of the Regulation on the European Order for Payment PDF (5809 Kb) en

Europæisk betalingspåkrav – medlemsstaternes meddelelser og et redskab til at søge efter kompetente retter/myndigheder

Du kan få yderligere oplysninger om den europæiske betalingspåkravsprocedure eller nationale procedurer ved at klikke på et af flagene i højre side.

Sidste opdatering: 06/06/2016

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.
Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.