Διαδικασίες για τη “Διαταγή πληρωμής”

Η Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής είναι μια απλουστευμένη διαδικασία για διασυνοριακές χρηματικές αξιώσεις τις οποίες δεν αμφισβητεί ο εναγόμενος, με βάση τυποποιημένα έντυπα.

Τυποποιημένα έντυπα έχουν συνταχθεί για την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής και είναι διαθέσιμα εδώ σε όλες τις γλώσσες. Ο σύνδεσμος αυτός παρέχει επίσης περισσότερες πληροφορίες για τα δικαστήρια που μπορούν να εκδώσουν ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής και για το που πρέπει να σταλούν τα έντυπα των αιτήσεων.

Για να ξεκινήσει η διαδικασία πρέπει να συμπληρωθεί το έντυπο Α, το οποίο περιέχει όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τα μέρη και το είδος και το ύψος της αξίωσης. Το δικαστήριο εξετάζει την αίτηση και, εάν η αίτηση έχει συμπληρωθεί σωστά, το δικαστήριο εκδίδει την Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής εντός 30 ημερών.

Στη συνέχεια, η Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής επιδίδεται ή κοινοποιείται από το δικαστήριο στον καθού, ο οποίος μπορεί είτε να καταβάλει το ποσό της αξίωσης είτε να το αμφισβητήσει. Μπορεί να υποβάλει δήλωση αντιρρήσεων σχετικά με την Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής εντός 30 ημερών. Σε μία τέτοια περίπτωση, η υπόθεση παραπέμπεται στα συνήθη αστικά δικαστήρια και εκδικάζεται βάσει του εθνικού δικαίου.

Εφόσον δεν υπάρξει δήλωση αντιρρήσεων από τον καθού, η Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής καθίσταται αυτομάτως εκτελεστή. Αντίγραφο της Ευρωπαϊκής Διαταγής Πληρωμής -και μετάφρασή της εάν είναι αναγκαία- αποστέλλεται στις αρχές επιβολής του νόμου του κράτους μέλους στο οποίο αυτή πρέπει να εκτελεσθεί. Η εκτέλεση πραγματοποιείται σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες και διαδικασίες του κράτους μέλους στο οποίο εκτελείται η Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής. Για λεπτομέρειες σχετικά με την εκτέλεση, συμβουλευθείτε το οικείο κεφάλαιο.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του κανονισμού για τη θέσπ ιση διαδικασί ας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής PDF (5812 Kb) el

Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής – κοινοποιήσεις των κρατών μελών και ένα εργαλείο αναζήτησης για τον εντοπισμό των αρμόδιων δικαστηρίων/αρχών

Για να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες για τη διαδικασία της Ευρωπαϊκής Διαταγής Πληρωμής ή για τις εθνικές διαδικασίες, επιλέξτε μία από τις σημαίες στα δεξιά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/06/2016

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Η Επιτροπή επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.