„Maksekäsu” menetlused

Euroopa maksekäsk on tüüpvormide kasutamisel põhinev lihtsustatud menetlus kostja poolt vaidlustamata piiriüleste rahaliste nõuete menetlemiseks.

Euroopa maksekäsu tüüpvormid on kõikides keeltes kättesaadavad sinn. Klõpsates sellel lingil, leiate rohkem teavet selle kohta, millised kohtud võivad Euroopa maksekäske välja anda, ja kuhu taotluse vorm tuleb saata.

Menetluse alustamiseks tuleb täita vorm A, märkides kõikide poolte andmed ning nõude liigi ja summa. Kohus vaatab avalduse läbi ja, kui vorm on nõuetekohaselt täidetud, annab Euroopa maksekäsu välja 30 päeva jooksul.

Kohus vastutab seejärel Euroopa maksekäsu kättetoimetamise eest kostjale. Kostja kas maksab nõude summa või vaidlustab nõude. Kostja võib 30 päeva jooksul esitada vastuväite Euroopa maksekäsu suhtes. Sellisel juhul tuleb asi edastada tavalisse tsiviilkohtusse siseriikliku õiguse alusel arutamiseks.

Kui kostja ei ole vastuväidet esitanud, muutub makskäsk automaatselt täidetavaks. Euroopa maksekäsu koopia ja vajaduse korral selle tõlge tuleb saata selle liikmesriigi täitevasutustele, kus maksekäsku on vaja täita. Täitmine toimub Euroopa maksekäsu täitmise liikmesriigi eeskirjade ja korra kohaselt. Maksekäsu täitmise üksikasjadega tutvumiseks vaadake asjakohast rubriiki.

Lingid

Praktiline juhend Euroopa maksekäsumenetluse määruse kohaldamise kohta PDF (4356 Kb) et

Euroopa maksekäsk – liikmesriikide teatised ja otsingumootor pädeva kohtu/ametiasutuse väljaselgitamiseks

Üksikasjaliku teabe saamiseks Euroopa maksekäsumenetluse või siseriiklike menetluste kohta valige palun üks ekraani paremas servas asuvatest lippudest.

Viimati uuendatud: 06/06/2016

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.
Komisjon uuendab parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.