Procedures voor betalingsbevelen

De Europese betalingsbevelprocedure is een vereenvoudigde, met standaardformulieren gevolgde procedure voor grensoverschrijdende inning van geldvorderingen die door de schuldenaar niet worden betwist.

Voor de Europese betalingsbevelprocedure bestaan er standaardformulieren die hier in alle talen beschikbaar zijn. Via deze link vindt u ook meer informatie over welke rechtbanken een Europees betalingsbevel kunnen uitvaardigen en waar het verzoek moet wordt ingediend.

Eerst moet formulier A worden ingevuld, met vermelding van alle gegevens omtrent de partijen en van de aard en het bedrag van de vordering.  De rechtbank behandelt het verzoek, en vaardigt, als het formulier correct is ingevuld, binnen 30 dagen het bevel uit.

Het Europees betalingsbevel wordt vervolgens door de rechtbank betekend aan of ter kennis gebracht van de verweerder. De verweerder kan het bedrag betalen, dan wel betwisten. Hij kan binnen 30 dagen een verweerschrift indienen. In dit geval wordt de zaak verwezen naar de gewone, volgens het nationale recht bevoegde civiele rechter.

Is er geen verweerschrift ingediend, dan wordt het bevel van rechtswege uitvoerbaar. Van het bevel worden een kopie en in voorkomend geval een vertaling gestuurd naar de bevoegde instanties van de lidstaat waar het ten uitvoer wordt gelegd. De tenuitvoerlegging vindt plaats volgens de nationale regels en procedures van de lidstaat waar dat geschiedt. De tenuitvoerlegging wordt nader beschreven in de desbetreffende rubriek.

Voor nadere gegevens over de Europese betalingsbevelprocedure en de nationale procedures klikt u op een van de vlaggetjes rechts onder.

Links

Europees betalingsbevel – kennisgevingen door de lidstaten en een zoekfunctie voor het vinden van de bevoegde (gerechtelijke) instantie(s)

Praktische handleiding voor de toepassing van de verordening tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure PDF (4356 Kb) nl

Laatste update: 06/06/2016

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.