Postępowanie w sprawie nakazu zapłaty

Europejski nakaz zapłaty to uproszczone postępowanie w przypadku transgranicznych roszczeń pieniężnych, które pozwany uznał za bezsporne, opierające się na standardowych formularzach.

W odniesieniu do europejskiego nakazu zapłaty sporządzono standardowe formularze, które dostępne są tutaj we wszystkich językach. Na tej stronie wyjaśniono również, który sąd może wydać europejski nakaz zapłaty i gdzie należy przesłać formularz wniosku.

Aby rozpocząć procedurę należy wypełnić formularz A, podając wszystkie szczegóły dotyczące stron oraz określając charakter i kwotę roszczenia. Sąd przeanalizuje wniosek i o ile formularz jest prawidłowo wypełniony sąd powinien wydać europejski nakaz zapłaty w terminie 30 dni.

Europejski nakaz zapłaty musi zostać następnie dostarczony pozwanemu przez sąd. Pozwany może zapłacić kwotę roszczenia lub zaskarżyć je. Ma on 30 dni na złożenie oświadczenia o sprzeciwie w stosunku do europejskiego nakazu zapłaty. Jeśli tak zrobi, sprawa musi zostać przekazana zwykłemu sądowi cywilnemu, gdzie jest rozpatrywana zgodnie z prawem krajowym.

W przypadku braku oświadczenia o sprzeciwie ze strony pozwanego europejski nakaz zapłaty staje się automatycznie wykonalny. Kopia europejskiego nakazu zapłaty, w razie konieczności wraz z tłumaczeniem, musi zostać przesłana do organów ścigania w państwie członkowskim, w którym nakaz ten ma być wykonany. Wykonanie przebiega w zgodzie z zasadami i procedurami krajowymi państwa członkowskiego, w którym następuje wykonanie.  Co do szczegółów wykonania proszę sprawdzić odpowiednią sekcję.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty lub procedur krajowych proszę wybrać jedną z flag po prawej stronie.

Powiązane strony

Europejski nakaz zapłaty – powiadomienia dokonane przez państwa członkowskie oraz wyszukiwarka pomagająca w ustaleniu właściwego sądu lub organu

Przewodnik praktyczny dotyczący zastosowania rozporządzenia w sprawie europejskiego nakazu zapłaty PDF (5817 Kb) pl

Ostatnia aktualizacja: 06/06/2016

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.