Konania o „platobnom rozkaze“

Európsky platobný rozkaz – zjednodušené konanie pre cezhraničné peňažné pohľadávky, ktoré odporca nepoprel, založené na vzorových formulároch.

Pre európsky platobný rozkaz sa vypracovali vzorové tlačivá, ktoré sú tu dostupné vo všetkých jazykoch. Tento odkaz poskytuje viac informácií o tom, ktoré súdy môžu európsky platobný rozkaz vydať a kam sa majú poslať príslušné žiadosti.

Na začatie konania je potrebné vyplniť formulár A a zároveň uviesť všetky podrobnosti o stranách sporu a o povahe a výške pohľadávky. Žiadosť preskúma súd a ak je formulár správne vyplnený, súd by mal európsky platobný rozkaz vydať do 30 dní.

Európsky platobný rozkaz musí voči odporcovi vydať súd. Odporca môže pohľadávku zaplatiť alebo ju poprieť. Na napadnutie európskeho platobného rozkazu má 30 dní. V prípade napadnutia európskeho platobného rozkazu prípad prejde na bežný občiansky súd a bude sa riadiť vnútroštátnym právom.

Ak odporca európsky platobný rozkaz nenapadne, je automaticky vykonateľný. Kópiu európskeho platobného rozkazu a v prípade potreby aj jeho preklad je potrebné zaslať orgánom presadzovania práva v členskom štáte, v ktorom sa rozkaz bude vykonávať. Výkon prebieha v súlade s vnútroštátnymi pravidlami a postupmi členského štátu, v ktorom sa európsky platobný rozkaz vykonáva. Podrobnosti o vykonávaní nájdete v príslušnej sekcii.

Podrobnejšie informácie o európskom platobnom rozkaze alebo vnútroštátnych konaniach nájdete, ak kliknete na jednu z vlajok uvedených napravo.

Súvisiace odkazy

Európsky platobný rozkaz – oznámenia členských štátov a vyhľadávací nástroj na identifikáciu príslušných súdov a orgánov

Praktická príručka pre uplatňovanie nariadenia o európskom platobnom rozkaze Európska PDF (5818 Kb) sk

Posledná aktualizácia: 06/06/2016

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.
Komisia momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.