Betalningsförelägganden

Det europeiska betalningsföreläggandet är ett förenklat förfarande för gränsöverskridande penningfordringar som inte bestrids av svaranden och där standardformulär ska användas.

Standardformulär för europeiska betalningsförelägganden finns tillgängliga här på alla språk. Via denna länk går det också att hitta mer information om vilka domstolar som kan utfärda europeiska betalningsförelägganden och vart ansökan bör sändas.

För att inleda förfarandet måste formulär A fyllas i med alla uppgifter om parterna, vad fordran avser samt belopp. Domstolen behandlar ansökan och bör inom 30 dagar utfärda det europeiska betalningsföreläggandet, om formuläret har fyllts i korrekt.

Därefter måste domstolen delge svaranden det europeiska betalningsföreläggandet. Svaranden kan antingen betala fordrans belopp eller bestrida fordran. Svaranden har 30 dagar på sig att lämna in ett bestridande av det europeiska betalningsföreläggandet. I detta fall måste ärendet övergå till ordinarie civilrättslig domstol och handläggas i enlighet med nationell lagstiftning.

Om svaranden inte lämnar in något bestridande blir det europeiska betalningsföreläggandet automatiskt verkställbart. En kopia av det europeiska betalningsföreläggandet och vid behov en översättning ska skickas till verkställighetsmyndigheterna i den medlemsstat där föreläggandet måste verkställas. Verkställighet ska ske i enlighet med regler och förfaranden i den medlemsstat där det europeiska betalningsföreläggandet verkställs. Närmare uppgifter om verkställighet finns i relevant avsnitt.

Klicka på en av flaggorna till höger för närmare information om det europeiska betalningsföreläggandet eller om nationella förfaranden, så kommer du till motsvarande sida från det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område.

Länkar

Europeiskt betalningsföreläggande – anmälningar från medlemsstaterna och sökverktyg för att leta fram behörig domstol/myndighet

Handbok för tillämpningen av förordningen om ett europeiskt betalningsföreläggande PDF (5823 Kb) sv

Senaste uppdatering: 16/06/2016

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.