Искове с малък материален интерес

Европейската процедура за Искове с малък материален интерес цели да опрости и ускори трансгранични искове, които не надхвърлят 2 000 евро.

Европейската процедура за искове с малък материален интерес е достъпна за страните в съдопроизводството като алтернатива на процедурите, предвидени от законодателството на държавите-членки. Съдебно решение, постановено по европейската процедура за искове с малък материален интерес, се признава и изпълнява в друга държава-членка, без да е необходима декларация за изпълняемост и без да има възможност за възражение срещу неговото признаване.

Във връзка с процедурата за искове с малък материален интерес са изготвени стандартни формуляри, които можете да откриете тук на всички езици. За да стартира процедурата, трябва да се попълни формуляр А. Към формуляра следва да се приложат всички необходими документи, като разписки, фактури и пр.

Формуляр А трябва да се изпрати на компетентния съд. След като съдът получи молбата, трябва да попълни своята част във формуляра с отговори. В срок от 14 дни от получаването на молбата съдът следва да връчи копие от нея, както и формуляра с отговори, на ответника. Ответникът разполага с 30 дни за отговор, като попълни своята част във формуляра с отговори. В срок от 14 дни съдът трябва да изпрати на ищеца копие от евентуалния отговор.

В срок от 30 дни от получаването на отговора на ответника (ако има такъв), съдът трябва да се произнесе по иска с малък материален интерес, да изиска допълнителни данни в писмен вид от страните или да призове страните на устно изслушване. В случай на устно изслушване не е необходимо страните да са представени от адвокат.

С този формуляр (който може да се наложи да бъде преведен на езика на другата държава-членка) и копие от съдебното решение, съдебното решение се изпълнява в останалите държави-членки на Европейския съюз без повече формалности. Единствената причина, поради която може да бъде отказано изпълнение в друга държава-членка, е ако то е в противоречие с друго съдебно решение в същата държава-членка между същите страни. Привеждането в изпълнение става в съответствие с националните правила и процедури на държавата-членка, в която се изпълнява решението.

Връзки по темата

Ръководство за потребителите относно Европейскaтa процедурa за искове с малък материален интерес PDF (780 Kb) bg

Практическо ръководство за прилагането на европейската процедура за искове с малък материален интерес PDF (1341 Kb) bg

Искове с малък материален интерес – Уведомления от държавите членки и инструмент за търсене, който спомага за намиране на компетентния(те) съд(илища)/орган(и)

За подробна информация относно европейската процедура за искове с малък материален интерес или националните процедури моля изберете един от флаговете вдясно.

Последна актуализация: 03/06/2016

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.