Μικροδιαφορές

H Ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών αποσκοπεί στην απλούστευση και επιτάχυνση των διασυνοριακών αξιώσεων που δεν υπερβαίνουν 2.000 ευρώ.

Την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών μπορούν να χρησιμοποιούν οι διάδικοι ως εναλλακτική δυνατότητα, αντί των διαδικασιών που ισχύουν βάσει του δικαίου των κρατών μελών. Η απόφαση που εκδίδεται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών αναγνωρίζεται και είναι εκτελεστή σε άλλο κράτος μέλος χωρίς κήρυξη της εκτελεστότητας και χωρίς καμμία δυνατότητα προσβολής της αναγνώρισης της εν λόγω απόφασης.

Βρείτε εδώ τα τυποποιημένα έντυπα για τη διαδικασία μικροδιαφορών, σε όλες τις γλώσσες. Για να ξεκινήσει η διαδικασία πρέπει να συμπληρωθεί το έντυπο Α. Τυχόν δικαιολογητικά, όπως αποδείξεις, τιμολόγια κλπ. επισυνάπτονται στο έντυπο.

Το έντυπο Α αποστέλλεται στο δικαστήριο που έχει τη σχετική δικαιοδοσία. Όταν το δικαστήριο παραλάβει το έντυπο της αίτησης, συμπληρώνει το προοριζόμενο για αυτό τμήμα του «εντύπου απάντησης». Εντός 14 ημερών από την παραλαβή του εντύπου αίτησης το δικαστήριο επιδίδει αντίγραφο στον εναγόμενο, καθώς και το συμπληρωμένο έντυπο απάντησης. Ο εναγόμενος απαντά εντός 30 ημερών, συμπληρώνοντας το προοριζόμενο για αυτόν τμήμα του εντύπου απάντησης. Το δικαστήριο αποστέλλει αντίγραφο της τυχόν απάντησης στον ενάγοντα εντός 14 ημερών.

Εντός 30 ημερών από την παραλαβή της (τυχόν) απάντησης του εναγομένου, το δικαστήριο είτε εκδίδει απόφαση για τη μικροδιαφορά, είτε ζητά περισσότερες λεπτομέρειες γραπτώς από τα μέρη, είτε καλεί τους διαδίκους σε ακρόαση. Στην περίπτωση της ακρόασης, δεν είναι αναγκαία η εκπροσώπηση από δικηγόρο.

Με το έντυπο αυτό (και, εάν χρειάζεται, με μετάφρασή του στη γλώσσα του άλλου κράτους μέλους) και με αντίγραφο της απόφασης, η απόφαση κηρύσσεται εκτελεστή σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις. Άρνηση εκτέλεσης της απόφασης σε άλλο κράτος μέλος μπορεί να υπάρξει μόνο στην περίπτωση που αυτή είναι ασυμβίβαστη με άλλη απόφαση που έχει εκδοθεί σε αυτό το κράτος μέλος και αφορά τους ίδιους διαδίκους. Η εκτέλεση πραγματοποιείται σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες και διαδικασίες του κράτους μέλους στο οποίο εκτελείται η απόφαση.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Οδηγός χρηστών για την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών PDF (787 Kb) el

Πρακτικός Οδηγός για την Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Διαδικασίας Μικροδιαφορών PDF (1354 Kb) el

Μικροδιαφορές – κοινοποιήσεις των κρατών μελών και ένα εργαλείο αναζήτησης για τον εντοπισμό των αρμόδιων δικαστηρίων/αρχών

Για να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες για την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών ή για τις εθνικές διαδικασίες, επιλέξτε μία από τις σημαίες στα δεξιά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/06/2016

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Η Επιτροπή επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.