Småmål

Det europeiska småmålsförfarandet är avsett att påskynda gränsöverskridande fordringar på upp till 2 000 euro.

Det europeiska småmålsförfarandet är för de tvistande parterna ett alternativ till de förfaranden som redan regleras i medlemsstaternas lagstiftning. En dom i ett europeiskt småmålsförfarande ska erkännas och verkställas i en annan medlemsstat utan att det krävs en verkställighetsförklaring och utan att det finns någon möjlighet att invända mot erkännandet.

Det finns standardformulär för småmålsförfarandet på alla språk. För att inleda förfarandet måste formulär A fyllas i. Eventuella styrkande handlingar såsom kvitton, fakturor osv. ska bifogas formuläret.

Formulär A måste skickas till den domstol som är behörig. När domstolen mottar ansökningsformuläret ska den fylla i sin del av svarsformuläret. Inom 14 dagar efter det att ansökningsformuläret mottogs ska domstolen delge svaranden en kopia av formuläret, tillsammans med svarsformuläret. Svaranden har 30 dagar på sig att svara, genom att fylla i sin del av svarsformuläret. Domstolen ska skicka en kopia av ett eventuellt svar till käranden inom 14 dagar.

Inom 30 dagar från det att domstolen har mottagit svarandens eventuella svar måste domstolen antingen meddela en dom i småmålet, skriftligen begära ytterligare uppgifter från någon av parterna eller kalla parterna till en muntlig förhandling. Man behöver inte företrädas av en advokat vid en muntlig förhandling.

Med detta formulär (som kanske måste översättas till den andra medlemsstatens språk), samt en kopia av domen, är domen verkställbar i alla andra medlemsstater i Europeiska unionen utan ytterligare formaliteter. Verkställighet i en annan medlemsstat kan vägras endast om domen är oförenlig med en annan dom som har meddelats i den andra medlemsstaten och som avsåg samma parter. Verkställighet ska ske i enlighet med regler och förfaranden i den medlemsstat där domen verkställs.

Klicka på en av flaggorna till höger för närmare information om det europeiska småmålsförfarandet eller om nationella förfaranden, så kommer du till motsvarande sida från det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område.

Länkar

Småmål – anmälningar från medlemsstaterna och sökverktyg för att leta fram behörig domstol/myndighet

Användarhandledning till det europeiska småmålsförfarandet PDF (751 Kb) sv

Handbok för småmålsförfarandet PDF (1292 Kb) sv

Senaste uppdatering: 16/06/2016

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.