Граждани

По какъв начин ЕСМ-граждански въпроси може да е от полза за гражданите?

ЕСМ-граждански въпроси улеснява отношенията между националните органи на съдебната власт, което от своя страна е от полза за хората, участващи в трансгранични граждански и търговски дела. ЕСМ-граждански въпроси спомага за подобряване на ефективния достъп до правосъдие по следните начини:

— тя предоставя пряко на гражданите обширна информация относно правната уредба на европейско, национално и международно равнище в областта на гражданското и търговското право посредством страници, посветени на конкретни теми, които са достъпни тук;

— тя е разработила също така редица публикации, и по-специално публикации за гражданите, посветени на конкретни инструменти на правото на Съюза.

Последна актуализация: 16/03/2016

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.