Privatpersoner

Har jag som privatperson nytta av nätverket?

Nätverket underlättar samarbetet mellan nationella rättsliga myndigheter. Det vinner alla på, även privatpersoner som hamnar i en privaträttslig tvist. Nätverket gör att du lättare får tillgång till rättslig prövning genom

– information om europeisk, nationell och internationell privaträtt uppdelad på olika ämnen

handledningar för allmänheten om specifika EU-rättsakter.

Senaste uppdatering: 16/03/2016

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.