Oplysninger on national lovgivning (informationsark)

Inden for netværkssamarbejdet udarbejdes og ajourføres der gratis og alment tilgængelige faktablade om europæiske, internationale og nationale love og procedurer. De ajourføres regelmæssigt af de nationale kompetente myndigheder, og dette arbejde koordineres af netværkets kontaktpunkter.

Sidste opdatering: 30/06/2016

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.
Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.