Information om nationella lagar (informationsblad)

Nätverket sammanställer och uppdaterar informationsblad om EU-lagstiftningen, internationell och nationell lagstiftning och nationella förfaranden. Faktabladen är gratis och uppdateras regelbundet av de behöriga nationella myndigheterna. De nationella kontaktpunkterna har en samordnande roll i det arbetet.

Senaste uppdatering: 30/06/2016

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.