Vyživovací povinnost

Přejete-li si požadovat výživné, například žádat o měsíční platby na podporu dítěte od rodiče, který s dítětem nežije, právní předpisy EU vám umožňují využít soudů vašeho domovského státu pro stanovení závazku povinné osoby platit výživné a pro určení výše výživného. Takové rozhodnutí bude v jiných členských státech Evropské unie snadno uznáno.

Chcete-li získat podrobné informace o právu některého členského státu, zvolte si jeho vlaječku.

Nová pravidla platná od června 2011

Od 18. června 2011 upravují záležitosti výživného nová pravidla. Ta budou nadále zajišťovat soudní ochranu osoby oprávněné z výživného tím, že jí umožňují žalovat povinnou osobu u soudů vlastního domovského státu. Kromě toho ve většině případů stanoví Haagský protokol z roku 2007 právo rozhodné pro vyživovací povinnosti a jakýkoli rozsudek o výživném vydaný soudy členských států může volně obíhat v Evropské unii a může být ve všech členských státech vykonán bez dalších formálních požadavků. Osoby oprávněné z výživného i osoby povinné budou dále moci využít administrativní pomoci poskytované členskými státy.

Nová pravidla platí ve všech 27 členských státech, včetně Dánska, na něž byla rozšířena Dohodou ze dne 19. října 2005 mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. Dánsko však některá z pravidel neuplatňuje, například pravidla týkající se rozhodného práva a spolupráce mezi ústředními orgány.

Nařízení rovněž stanoví, že pro účely výživného lze správní orgány považovat za soudy. Seznam těchto orgánů je k dispozici zde PDF (238 Kb) cs.

Pokud povinná nebo oprávněná osoba žije ve státě mimo EU, může vám při vymáhání výživného ve státech mimo EU, které jsou smluvními stranami dále uvedených mezinárodních nástrojů, pomoci Úmluva o mezinárodním vymáhání výživného na děti a dalších druhů vyživovacích povinností vyplývajících z rodinných vztahů a Protokol o právu rozhodném pro vyživovací povinnosti. Úmluva vstoupila v platnost pro EU vůči třetím zemím, které jsou stranami této úmluvy, dne 1. srpna 2014.

Nepovinný standardizovaný formulář prohlášení o nedoplatku na výživném

Aby se usnadnilo provádění nařízení týkajícího se vyživovacích povinností v praxi a účinný výkon práv občanů v celé EU, byl v rámci Evropské justiční sítě pro občanské a obchodní věci vytvořen nepovinný standardizovaný formulář prohlášení o nedoplatku na výživném.

Tento nepovinný formulář slouží ke snadnějšímu vymáhání výživného a je dostupný ve 23 jazycích. Doprovází jej praktická příručka s pokyny k jeho vyplnění. Formulář je k dispozici v těchto formátech: PDF PDF (1205 Kb) cs a XLS Excel (458 Kb) cs.

Poslední aktualizace: 05/01/2021

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.