Alimentatie

Indien u een alimentatie wil vorderen, bijvoorbeeld een maandelijkse betaling voor levensonderhoud ten behoeve van een kind van een ouder die niet met het kind samenleeft, maakt het EU-recht het mogelijk gebruik te maken van het gerecht in het land van uw woonplaats om vast te stellen of de schuldenaar verplicht is levensonderhoud te betalen, en om het bedrag van de alimentatie te bepalen. Beslissingen over dergelijke zaken worden in de andere lidstaten van de Europese Unie zonder probleem erkend.

Klik op een van de vlaggen voor landspecifieke informatie.

Nieuwe regels vanaf juni 2011

Per 18 juni 2011 gelden nieuwe regels inzake levensonderhoud. Die regels voorzien nog steeds in rechterlijke bescherming van de onderhoudsgerechtigde, die immers de onderhoudsplichtige voor het gerecht van zijn staat van woonplaats kan brengen. Bovendien wordt in de meeste zaken het Haags Protocol van 2007 toegepast, dat bepaalt welk recht van toepassing is op onderhoudsverplichtingen. Voorts circuleren alle beslissingen inzake onderhoudsverplichtingen die door de gerechten van de lidstaten zijn gegeven vrij in de Europese Unie en kunnen die beslissingen in alle lidstaten zonder bijkomende formaliteiten ten uitvoer worden gelegd. Tot slot krijgen onderhoudsgerechtigden en onderhoudsplichtigen administratieve bijstand van de lidstaten.

De nieuwe regels zijn van toepassing in alle 27 lidstaten van de EU, met inbegrip van Denemarken overeenkomstig de Overeenkomst van 19 oktober 2005 tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Denemarken betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken. Denemarken past sommige regels echter niet toe, met name de regels over het toepasselijke recht en de samenwerking tussen centrale autoriteiten.

Ook kan een administratieve autoriteit voortaan bij procedures over onderhoudsverplichtingen worden beschouwd als gerecht. Een lijst van deze autoriteiten vindt u hier PDF (184 Kb) nl.

Wanneer levensonderhoud verschuldigd is door of ten gunste van een persoon die niet in een EU-lidstaat verblijft, kunnen het Verdrag inzake de internationale inning van levensonderhoud ten behoeve van kinderen en andere familieleden en het Protocol inzake het recht dat van toepassing is op onderhoudsverplichtingen u helpen bij het innen van uw levensonderhoud in niet-EU-lidstaten die verdragsluitende partijen bij deze internationale instrumenten zijn. Het verdrag is voor de EU op 1 augustus 2014 in werking getreden ten aanzien van derde staten die partij zijn bij dat verdrag.

Niet-verplicht standaardformulier voor de verklaring inzake achterstallige onderhoudsbijdragen

Om de praktische uitvoering van de verordening inzake onderhoudsverplichtingen en de daadwerkelijke uitoefening van burgerrechten in de hele EU te vergemakkelijken, is in het kader van het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken een niet-verplicht standaardformulier voor de verklaring inzake achterstallige onderhoudsbijdragen vastgesteld.

Dit niet-verplichte formulier heeft tot doel de inning van achterstallige onderhoudsbijdragen te vergemakkelijken en is beschikbaar in 23 talen. Het formulier gaat vergezeld van een praktische gids voor het invullen ervan. Het formulier is beschikbaar in de volgende formats: pdf PDF (891 Kb) nl en xls Excel (454 Kb) nl.

Laatste update: 05/01/2021

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.