Underhåll till familjemedlemmar

För den som vill göra anspråk på underhålls, till exempel genom att begära månatliga betalningar av underhåll för barn från en förälder som inte lever tillsammans med barnet i fråga, ger EU-rätten möjlighet att gå till domstol för att fastställa gäldenärens skyldighet att betala underhåll och bestämma underhållsbeloppet. Domstolens avgörande i ett sådant ärende ska utan problem kunna erkännas i övriga medlemsstater i Europeiska unionen.

Om du vill läsa fördjupad information från ett visst land väljer du det landets flagga.

Nya bestämmelser från och med juni 2011

Sedan den 18 juni 2011 gäller nya bestämmelser om underhållsskyldighet. Bestämmelserna innebär fortfarande ett rättsligt skydd för den underhållsberättigade, som har möjlighet att väcka talan mot den underhållsskyldige vid en domstol i hemlandet. Haagprotokollet från 2007 anger i de flesta fall vilken lag som är tillämplig i mål om underhållsskyldighet. Domar från medlemsstaternas domstolar i sådana mål omfattas av fri rörlighet i Europeiska unionen och ska kunna verkställas i alla medlemsstater utan några särskilda formaliteter. Underhållsberättigade och underhållsskyldiga har också tillgång till administrativt stöd från medlemsstaterna.

De nya bestämmelserna gäller i alla 27 EU-medlemsstater, inklusive Danmark i enlighet med avtalet av den 19 oktober 2005 mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område. Vissa bestämmelser, särskilt de om tillämplig lag och om samarbete mellan centralmyndigheterna, tillämpas dock inte av Danmark.

Enligt förordningen kan också förvaltningsmyndigheter betraktas som domstolar i mål om underhållsskyldighet. Se listan med myndigheter PDF (243 Kb) sv.

I fall där underhåll ska betalas av eller till en person som är bosatt i ett tredjeland (icke EU-land) kan konventionen om internationell indrivning av underhåll för barn och andra familjemedlemmar och protokollet om tillämplig lag för underhållsskyldighet vara till hjälp vid indrivning av underhåll, förutsatt att tredjelandet i fråga är part i dessa internationella instrument. Den 1 augusti 2014 trädde konventionen i kraft för EU:s vidkommande gentemot tredjeländer som är parter i konventionen.

Icke-obligatoriskt standardformulär för angivande av utestående underhållsfordringar

För att underlätta den praktiska tillämpningen av förordningen om underhållsskyldighet och främja att EU-medborgarnas rättigheter kan tillvaratas på ett effektivt sätt i hela EU har det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område utarbetat ett icke-obligatoriskt standardformulär för angivande av utestående underhållsfordringar.

Detta formulär, som syftar till att underlätta indrivning av utestående underhållsfordringar, finns tillgängligt på 23 språk. Med formuläret följer en instruktion om hur det ska fyllas i. Formuläret finns i följande format: PDF PDF (898 Kb) sv och XLS Excel (348 Kb) sv.

Senaste uppdatering: 05/01/2021

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.