Dynamiska formulär


Här hittar du nationell information och webbformulär för förordning nr 650/2012 som hjälper dig att hantera de juridiska aspekterna vid ett internationellt arv


Förordning 650/2012 av den 4 juli 2012, som gäller från den 17 augusti 2015, gör det lättare för medborgarna att hantera de rättsliga aspekterna av ett internationellt arv genom att det säkerställs att ett gränsöverskridande arv behandlas enhetligt, enligt en enda lagstiftning och av en enda myndighet.

Förordningen gäller mellan alla medlemsstater med undantag för Danmark och Irland.

Genom förordningen införs också ett europeiskt arvsintyg. Detta intyg, som utfärdas av den myndighet som handlägger arvsärendet, är avsett att användas av arvingar, testamentstagare, testamentsexekutorer och boutredningsmän, så att dessa kan styrka sin ställning och utöva sina rättigheter eller befogenheter i andra medlemsstater. Ett utfärdat arvsintyg erkänns i alla medlemsstater utan att det krävs något särskilt förfarande.

Mer information finns på sidan om arv. Du kan också läsa vår vägledning för allmänheten om gränsöverskridande arvsfrågor.

Vi rekommenderar att du fyller i formuläret online, men det finns möjlighet att ladda ner en Word-version Word (155 KB) sv av formuläret. Observera dock att formulärets innehåll helt överensstämmer med bilagorna till förordningen och att texten i dem inte bör ändras. Om texten ändras kan det påverka formulärets giltighet.

Dessa formulär kan fyllas i efter att man klickat på en av länkarna nedan. Har man redan påbörjat och sparat ett utkast kan det hämtas med knappen "Hämta utkast".
Storbritannien är inte länge ett EU-land. Men på privaträttens område kommer de pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Fram till slutet av 2022 går det att välja Storbritannien i de dynamiska webbformulären för sådana ärenden och förfaranden. Ett undantag är dock formulär för offentliga handlingar där det inte går att välja Storbritannien.

Du måste välja ett alternativ:Om du redan har ett formulär använd knappen ''Hämta utkast''.

Om du redan har ett formulär använd knappen ''Hämta utkast''.

Du har en fordran och vet inte om du ska använda det europeiska betalningsföreläggandet eller det europeiska småmålsförfarandet? Använd guiden för att få hjälp.


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Senaste uppdatering : 22/06/2021