Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Procedures voor de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen

Wanneer een geschil aan een rechtbank wordt voorgelegd, moet het proces als volgt worden besloten: de rechtbank moet een beslissing afgeven die vervolgens ten uitvoer moet worden gelegd.

Om de tegenpartij (verweerder of uw schuldenaar) te dwingen gevolg te geven aan de tegen hem of haar uitgesproken beslissing (bijvoorbeeld een bevel tot betaling), moet u zich wenden tot de tenuitvoerleggingsautoriteiten. Alleen deze zijn bevoegd de schuldenaar tot betaling te dwingen, waarbij zij zo nodig de hulp van de sterke arm kunnen inroepen.

Overeenkomstig de verordening Brussel I (herschikking) inzake de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in grensoverschrijdende zaken, kunt u, wanneer u een in een EU-lidstaat gegeven uitvoerbare rechterlijke beslissing heeft, naar de uitvoeringsinstanties van een andere lidstaat stappen (waar de schuldenaar bijvoorbeeld goederen heeft), zonder een intermediaire procedure te hoeven doorlopen (de verordening heeft de 'exequaturprocedure' afgeschaft). De schuldenaar jegens wie om tenuitvoerlegging wordt verzocht, kan de rechter verzoeken om de tenuitvoerlegging te weigeren. De naam en de vestigingsplaats van de bevoegde rechterlijke instanties en van de instanties voor verder beroep vindt u hier.

Doel van de tenuitvoerlegging is doorgaans het innen van geldbedragen, maar het kan ook gaan om andersoortige verplichtingen (een verplichting om iets te doen, bijvoorbeeld het afleveren van goederen of het voltooien van een werk, of juist om iets na te laten, bijvoorbeeld een verbod om een terrein te betreden).

Er kunnen verschillende Europese procedures (zoals het Europees betalingsbevel, de Europese procedure voor geringe vorderingen en de Europese executoriale titel) worden toegepast bij grensoverschrijdende burgerlijke zaken, maar in alle gevallen geldt dat een rechterlijke beslissing ten uitvoer moet worden gelegd volgens de nationale regels en procedures van de staat van tenuitvoerlegging (doorgaans de staat waar de schuldenaar of zijn/haar vermogensbestanddelen zich bevinden).

In de praktijk hebt u een executoriale titel (een rechterlijke uitspraak of een akte) nodig als u om tenuitvoerlegging verzoekt. Wat de tenuitvoerleggingsprocedures zijn en welke autoriteiten daarbij betrokken zijn (rechtbanken, incassobureaus, deurwaarders, enz.), wordt geregeld door het nationale recht van de lidstaat waar de tenuitvoerlegging zou moeten plaatsvinden.

Voor nadere informatie klikt u op een van de vlaggetjes rechts.

Laatste update: 27/04/2016

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.