Прилага ли се Хартата за моя случай?

Ако смятате, че основните Ви права са били нарушени, този раздел ще Ви помогне да установите дали е възможно да получите защита съгласно Хартата на ЕС.

Въведение

Настоящият списък с критерии може да Ви помогне да установите дали конкретен случай попада в обхвата на Хартата на основните права на ЕС.

Разпоредбите на Хартата се прилагат само по отношение на актове на:

  • органите на ЕС или
  • национални органи на държавите от ЕС, с които те прилагат правото на ЕС.

Списъкът с критерии може да Ви помогне да определите дали с актовете на националните органи се прилага право на ЕС.

Нуждаете се от повече информация?

Отказ от отговорност

Настоящият списък с критерии се използва само с цел предоставяне на насоки; той не предлага правни съвети на гражданите и не поемаме каквато и да е отговорност в това отношение.

Ако сте гражданин, който търси съвет относно образуването на съдебно производство, следва да потърсите професионален правен съвет във връзка с конкретната Ви ситуация.

В насоките се разглежда единствено въпросът дали теоретично Хартата може да се приложи за конкретен случай. Ако отговорът на този въпрос е положителен, това не означава автоматично, че Хартата е била нарушена.

Списък с критерии

Последна актуализация: 19/01/2021

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.