Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Mediace

Spory lze vyřešit i bez soudu. Máte-li spor s obchodní společností, prodejcem, svým zaměstnavatelem, či dokonce členem rodiny ve vaší vlastní zemi či v zahraničí, který nejste schopni vyřešit sami, můžete jej samozřejmě předložit soudu, ale můžete rovněž zvážit způsoby alternativního řešení sporů („ADR“) jako je mediace.

Mediaci lze vymezit jako formální řízení, ve kterém dvě nebo více stran sporu samy dobrovolně usilují o dosažení dohody o vyřešení sporu za pomoci neutrální a kvalifikované třetí osoby („mediátora“). Toto řízení mohou zahájit strany sporu nebo může být navrženo či nařízeno soudem nebo stanoveno právem členského státu.

Mediátor pomáhá stranám dosáhnout dohody, aniž by ve skutečnosti formálně vyjádřil stanovisko ohledně některého z možných řešení sporu.

V průběhu mediace jsou strany vyzvány, aby zahájily dialog, nebo aby v něm pokračovaly, a aby se vyhnuly konfrontaci. Strany samotné si volí způsob vyřešení sporu a hrají zvláště aktivní roli v úsilí o nalezení řešení, které jim bude co nejvíce vyhovovat. V jiných případech, zejména ve spotřebitelských sporech, je mediátor tím, kdo hledá řešení a předkládá je stranám. Vyřešení sporu závisí na dosažení dohody stranami; pokud strany dohody nedosáhnou, mediátor neprosazuje určité řešení.

Mediace je považována za rychlejší a často levnější možnost než běžné soudní řízení. Vyhýbá se konfrontaci mezi stranami, která je vlastní soudnímu řízení, a umožňuje stranám zachovat jejich pracovní či osobní vztahy i po sporu. Mediace rovněž umožňuje stranám najít tvůrčí řešení sporu, kterého by u soudu nemohly dosáhnout.

Podrobnější informace naleznete na stránkách přehledu EU a členských států.

Poslední aktualizace: 27/04/2016

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.